Skip to content

สัง ฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมอาลัยในการจากไปของ คุณแม่ อักแนส บัวศรี สุวรรณใจ ซึ่งเป็นมารดาของ
คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ
คุณพ่อธนัย สุวรรณใจ
ซิสเตอร์ นงนภัส สุวรรณใจ
และขอคำภาวนาจากพี่น้องทุกท่านด้วยสำหรับกำหนดการสวดมี ดังนี้
23 กรกฎาคม 2558 พิธีมิสซา 19.30 น.
25 กรกฎาคม 2558 พิธีมิสซา 15.30 น.
ณ วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า