Skip to content
46ordinarioB17

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 26 กรกฎาคม 2015

บทอ่าน 2 พกษ 4:42–44 ; อฟ 4:1–6 ; ยน 6:1–15
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 439, 549, 1338
จุดเน้น พระเจ้าทรงจัดหาสิ่งที่เราต้องการอย่างอุดม เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

บทอ่านวันนี้ให้เรามากกว่าโอกาสปกติที่พิจารณาอัศจรรย์เรื่องหนึ่ง  เรากำลังพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการสัมผัสธรรมดา  และแน่นอนไม่ (สามารถอธิบายได้) ด้วยวิทยาศาสตร์    เหตุการณ์เหล่านี้อยู่เหนือธรรมชาติเต็มๆ  กล่าวคือ เป็นกิจการเข้ามามีส่วนของพระเจ้าในโลกที่พระองค์ทรงรัก

เอลีชาเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในอาณาจักรอิสราเ

อลภาคเหนือ ประมาณ 800 ปีก่อนพระเยซูเจ้าทรงบังเกิด  เอลีชาเป็นผู้สู้รบเพื่อศาสนา  ต่อต้านความหละหลวมทางศาสนาและศีลธรรมในสมัยนั้น  ในฐานะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์  เอลีชาได้อยู่ใกล้ชิดพระยาห์เวห์  ดังนั้น เขาจึงมีอภิสิทธิ์เป็นเครื่องมือแห่งพลังของพระเจ้า  เพื่อทำอัศจรรย์เป็นจำนวนมาก     เครื่องหมายอัศจรรย์การทวีขนมปังที่เราได้ยินในบทอ่านแรกวันนี้  ไม่ค่อยมีพิธีรีตองและสั้นกระชับ  เกิดการกันดารอาหารในดินแดนนั้นและเดี๋ยวนี้ได้บรรเทาลง  พืชผลแรกที่เก็บเกี่ยวได้ต้องนำไปถวายขอบคุณพระเจ้า  เอลีชาขึ้นอยู่กับพลังของพระเจ้าที่กระทำอัศจรรย์  และสอนผู้รับใช้ให้เลี้ยงประชาชนทุกคนได้กินและยังมีเหลืออีก

พระวรสารทั้งสี่มักกล่าวถึงอัศจรรย์ทวีขนมปัง  เราจึงแน่ใจได้ว่าประชาชนหิวอาหารฝ่ายร่างกาย  เมื่อพวกเขาได้ติดตามพระเยซูเจ้า  อย่างไรก็ดี  ความหิวอาหารฝ่ายจิตของประชาชนก็ปรากฏชัดยิ่งกว่าอีก  ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้าเพราะพวกเขาได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำต่อผู้เจ็บป่วย  กิจการของพระเยซู  การอภัยบาป  การรักษา  การขับไล่ปีศาจ  ทั้งหมดเป็นกิจการฝ่ายจิตที่มีผลลึกซึ้งต่อชีวิตประจำวันของบรรดาผู้ได้ติดตามพระเยซูเจ้า  แน่นอน  ประชาชนได้มีความต้องการฝ่ายร่างกาย  อย่างไรก็ดี  พวกเขามีความต้องการฝ่ายจิตที่พระเยซูเจ้าเท่านั้นสามารถช่วยพวกเขาได้

พี่น้อง  เรามีความต้องการฝ่ายจิต  และความปรารถนาต่างๆ ของเราเอง  และความต้องการของโลกของเราหรือ  บ่อยครั้งมากที่วัฒนธรรมของเรามีเสน่ห์ดึงดูดเราให้หลง  หรือปกคลุมความต้องการฝ่ายจิต  และล่อลวงเราให้สนใจเงินตรา  ฐานะ  หรืออำนาจ  อย่างไรก็ดี  การต้องการด้านจิตลึกๆ นำเรามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนี้    ธรรมประเพณีที่มีค่า  พิธีการ  ท่าทาง  และคำพูดในพิธีกรรม  ช่วยรวมหลอมเราและยอมให้พลังอัศจรรย์ของพระเจ้าถูกทำให้เห็นชัด  ข้อเท็จจริงต่างๆ เหล่านี้ดับความปรารถนาลึกๆ ของเรา  จนทำให้มั่นใจว่าเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ  ได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่ได้ติดตามพระองค์ได้พอใจ

อะไรอีก    ตามเรื่องเครื่องหมายอัศจรรย์ในพระวรสาร  มีขนมปังที่เหลือมากมาย  ที่เราจะนำติดตัวไปจากการพบปะกันของเรา  ที่เหลือประการหนึ่งคือ พระหรรษทาน     พระหรรษทานการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าจะเลี้ยงเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้  พระหรรษทานเปิดจิตใจของเราให้สัมผัสผู้อื่นด้วยความรักล้นเหลือที่เราได้รับจากพระเยซูเจ้า  ที่เหลืออีกประการหนึ่ง คือ การขอบคุณ  เรามารวมกันเพื่อขอบคุณ    พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงเราโดยอาศัยพระคัมภีร์และศีลมหาสนิท  ทำให้เราเป็นคนรู้จักขอบคุณ  เมื่อเรารู้คุณคน  เราต้องหันไปสนใจความต้องการทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายจิตของคนอื่นด้วย

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งเครื่องหมายอัศจรรย์  และอุดมสมบูรณ์  พระองค์ทำให้ความปรารถนาฝ่ายจิตของเราอิ่มมาก  จนว่าเราสามารถรับใช้พี่น้องหญิงชายของเราได้ดีขึ้น  เราได้รับพระพรด้วยของขวัญอัศจรรย์แห่งความเชื่อ  พระหรรษทานอุดมและการขอบพระคุณเพียงพอช่วยดับความกระหายลึกๆ ของเรา  และความกระหายของโลกของเรา

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน  2015), หน้า 299-301.