Skip to content

โอ กาสที่พ่อได้พบกับ ศจ.ดร.เสรี  หล่อกัณภัย  เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)  เพื่อตกลงพิมพ์หนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่  ดร.เสรี ได้กล่าวชมคาทอลิกที่ได้ร่วมการแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2015  เขตภาคกลาง  วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) กรุงเทพฯ  โดยเน้น ซามูแอล ฉบับที่ 2    ในการแข่งขันระดับมัธยมปลาย ทีมจากวัดอัครเทวดามีคาแอล  สะพานใหม่  ได้รางวัลชนะเลิศ  ยังมีโรงเรียนมารีวิทยา  กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  ระดับมัธยมต้น  ได้รางวัลชนะเลิศ  และระดับประถม  ได้รางวัลรองชนะเลิศ
พ่อจึงขอสัมภาษณ์คุณพ่อองอาจ  แคเซอ  คณะ OMI วัดอัครเทวดาราฟาแอล

 1. คุณพ่ออะไรรับผิดชอบ และเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันเรียนที่ไหน
  คุณพ่อโดเมนิโก  โรดีกีเอโร (OMI) เจ้าอาวาส เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้  สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลนี้  ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนเปโตร  สามพราน  นครปฐม
 1. มีเยาวชนกี่ทีม
  ทางวัดได้ส่งเข้าแข่งขัน 3 ทีม มีประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย (ส่วนทีมคาทอลิกมีกี่ทีมพวกเราไม่แน่ใจ)
 1. ใครเป็นผู้ริเริ่มครับ
  ทุกๆ ปีทางวัดจะส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  ตามคำเชิญของทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งคุณพ่อทศพร  นารินรักษ์  อดีตเจ้าวัดสะพานใหม่  เป็นผู้ริเริ่มส่งเยาวชนวัดสะพานใหม่เข้าแข่งขัน  โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้เยาวชนสนใจในเรื่องพระคัมภีร์  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำความเชื่อที่ได้รับในพระคัมภีร์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 1. ทำอย่างไรจึงชนะเลิศ
  ทุกๆ ปีทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยจะจัดหัวข้อในการแข่งขันที่แตกต่างกัน ปีนี้เป็นหนังสือซามูแอล ฉบับที่สอง แต่เนื่องจากเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันนี้ ทุกปีจะมีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควร จึงทำให้เตรียมตัวมาดีพอสมควร คือเมื่อมีหนังสือมาถึงทุกคนก็จะอ่าน เตรียมตัวกันแล้ว ดังนั้นทุกคนจะจำได้แม่นครับ

พ่อดีใจที่บาทหลวง  นักบวช  และครูคำสอน  ร่วมมือกันสนับสนุนเด็กและเยาวชนของเรา  ให้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น  แม้วัดอัครเทวดามีคาแอล  สะพานใหม่  ไม่มีโรงเรียนคาทอลิก  ยังเห็นความสำคัญ

โดย บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์