Skip to content

เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2015 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี 2015 ร่วมกับบรรดาอาจารย์และสัตบุรุษประมาณ 150 คน ในตอนท้ายของพิธีมีการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ โดยพระคุณเจ้าได้เสกสายสิน ผูกข้อมือ จากนั้นนักเรียนจากบ้านพรสวรรค์ได้รำบายศรีสู่ขวัญ แล้วจึงเป็นการผูกข้อมือนักศึกษา พระคุณเจ้าได้กล่าวให้โอวาทให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของตนอย่างดี และได้กล่าวอวยพรสมาชิกบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมลและเด็กจากบ้านพรสวรรค์ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
อนึ่ง ในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปี 1 รุ่นที่ 21 เข้าใหม่จำนวน 13 คน (สังฆมณฑลเชียงใหม่ 5 คน, สังฆมณฑลนครสวรรค์ 2 คน, สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 คน, โปสตูลันต์เบธาราม 3 คน, โปสตูลันต์มารีนา 1 คน