Skip to content
....

โค้ชที่ดี

  1. ในเรื่องกีฬาต้องมีโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อบรรลุคุณค่าของกีฬา  ไม่ใช่กดดันนักกีฬาให้เล่นเพื่อผลประโยชน์  เป็นพิเศษด้านเศรษฐกิจ  โป๊ปฟรังซิสได้เขียนสารถึงพระคาร์ดินัลสตานิสเลา  ริลโก  ประธานสมณสภาเพื่อฆราวาส  โอกาสจัดสัมมนานานาชาติ  หัวข้อ “โค้ช ผู้อบรมประชาชน”  เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ค.ศ. 2015
  2. “พิจารณาภาพของโค้ช เราเน้นบทบาทผู้อบรมทั้งเป็นอาชีพหรือสมัครเล่นในชีวิต  เราทุกคนต้องการผู้อบรมที่เป็นผู้ใหญ่  ฉลาดและคนมีสมดุล  ช่วยเราให้เติบโตในครอบครัว  ในการศึกษา  ในการงาน  และในความเชื่อ    ผู้อบรมที่คอยให้กำลังใจเราก้าวไปทีละขั้นโดยไม่ต้องกลัวอุปสรรค  และการท้าทายที่ต้องพบ  ผู้อบรมที่กระตุ้นเราให้เอาชนะเวลายากลำบาก  ผู้ที่ให้กำลังใจเราให้มั่นใจตนเองและเพื่อนร่วมทีม  ผู้ที่อยู่ใกล้เราทั้งในเวลาผิดหวัง  ล้มเหลว  และในเวลายินดีพบความสำเร็จ    ที่จริงโค้ชสอนกีฬา  เป็นพิเศษในแวดวงกีฬาคาทอลิกสมัครเล่น  ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์  สมดุลและเป็นผู้ใหญ่
  3. หากเยาวชนได้พบผู้อบรมที่ดีก็พัฒนาและเลียนแบบได้ดี จะรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่า  ไม่ใช่ของเพื่อนๆ เท่านั้นแต่ของผู้ใหญ่ด้วย  แต่ถ้าเขาไปตามตัวอย่างไม่ดีและแสวงหาความสุขผิดๆ  อันตรายก็ตามมาเรื่อยๆ  โค้ชจึงสำคัญมาก  ต้องมีความรับผิดชอบ  เพราะเขาอยู่กับเยาวชนสัปดาห์ละหลายชั่วโมง  และมีอิทธิพลกับเยาวชน  โดยอาศัยพฤติกรรมและบุคลิกของโค้ช… โค้ชต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  มีการตัดสินใจถูกต้องและไม่เลือกปฏิบัติ  มีความยินดีในชีวิต  อดทน  รู้จักเคารพและมีทัศนคติดีต่อทุกคน  เป็นพิเศษต่อคนที่ไม่เก่งมากๆ  โค้ชต้องเป็นแบบอย่างด้านความเชื่อ  ความเชื่อช่วยเราให้เพ่งสู่พระเจ้า  ไม่ใช่เน้นกิจกรรม  ไม่ใช่แค่กีฬา     เป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรือผู้แข่งขันต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องและฉลาด  รู้จักแพ้และรู้จักชนะ  ความเชื่อช่วยให้เรามองความดีของคนอื่น  ซึ่งช่วยเราให้ชนะการประจญเรื่องการแข่งขันและก้าวร้าว  ความเชื่อช่วยเราเข้าใจศักดิ์ศรีของแต่ละคน  แม้แต่คนที่เล่นไม่เก่ง  โค้ชช่วยสร้างบรรยากาศความช่วยเหลือเกื้อกูล  ช่วยเยาวชนที่ด้อยโอกาส  เพราะเหตุผลสังคมต่างๆ  ได้พบหนทางและเครื่องมือเหมาะสมช่วยให้มีส่วนร่วมในการกีฬา  และมีประสบการณ์เข้าสังคม    โค้ชที่มีสมดุลทั้งกายและใจจะรู้จักวิธีรักษาคุณค่าของกีฬาและธรรมชาติพื้นฐานของเกม  และกิจกรรมเข้าสังคม  โค้ชที่ดีจะปกป้อง  ไม่กดดัน  ไม่เน้นผลกำไรมากมายในปัจจุบัน  เป็นพิเศษด้านเศรษฐกิจ”
  4. “ต่อจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู  บาทหลวง  และครูคำสอนแล้ว  โค้ชก็เป็นผู้อบรมที่มีผลต่อเยาวชน  ผู้อบรมที่ดีทุกคนต้องได้รับการอบรมเข้มข้น  จำเป็นต้องมีการอบรมผู้อบรม   การสัมมนาผู้เกี่ยวข้องด้านกีฬา  จึงสำคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  การสนใจและลงทุนอบรมโค้ชจึงเป็นเรื่องดี  เพื่อเยาวชนพบโค้ชที่เป็นพยานชีวิตแท้ๆ  และความเชื่อที่มีชีวิตชีวา”

แปลจาก L’osservatore Romano เล่ม 22 (29 พฤษภาคม 2015), หน้า 14.
บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
21 มิถุนายน ค.ศ. 2015