Skip to content

วัน ที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา คณะซาเวเรียนครอบรอบ 1ปี จากการย้ายออกจากจังหวัดลำปาง (วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม) ไปจังหวัดน่าน
สมาชิกคณะทุกคนร่วมมือโดยกระตือรือร้นในโครงการของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ เพราะพระพรพิเศษของคณะซาเวเรียนเป็นคำประกาศข่าวดีให้คนที่ไม่รู้จักพระเยซู
คณะของเราปัจจุบันมีสมาชิก 4 คน มีจุดประสงค์ทำงานเพื่อแพร่ธรรมให้กับคนที่ไม่ได้รับข่าวดี เพื่อสร้างชุมชนวัดโดยรับคำสอน โดยช่วยเยาวชนและโดยดูแลคนเจ็บป่วย
ในปีที่ผ่านมา ที่เป็นปีแรกที่เราอยู่น่าน เราฝึกพยายามสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้านและรู้จักสถานที่และวัฒนธรรมของคนที่อยู่อาศัยรอบๆ เรา
นอกจากชาวไทย ที่น่านยังมีชนเผ่า ม้ง ถิ่น ลื้อ เย้า ลาหู่ เราได้ไปเยี่ยมชาวคาทอลิกที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ไกลกว่า 45 กิโล จนถึง 100 กิโล
เราเริ่มทำงานกับหมู่บ้านที่มีคาทอลิก 1 หรือ 2 คน เท่านั้น คุณพ่อคณะมหาไถ่แนะนำเราที่วัดต่างๆ หลังจากนั้นเราเริ่มไปบ้านของสัตบุรุษเพื่อรู้จักหน้าและความเป็นมาของพวกเขา ในช่วงเวลาเดียวกันเราทำให้เขารู้จักคณะของเราและบทบาทหน้าที่ของธรรมทูต นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะคณะของเราไม่ใช้ชุดซิสเตอร์
ชาวบ้านทุกคนได้ยินดีต้อนรับเรา โดยเคารพและด้วยใจอ่อนโยน
ท่าทีแบบนี้เสนอเราในการทำงานและสร้างบรรยากาศดีเพื่อรู้จักกัน
เราได้มีโอกาสพบปะคริสตชนที่ได้รับศีลแล้ว แต่ไม่เข้าวัดเพราะเหตุแตกต่าง
ในสมัยก่อนโอกาสเดียวเพื่อร่วมกันสวดภาวนา คือ พิธีมิสซาประจำเดือนซึ่งคุณพ่อประธานโดยซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ของคุณพ่อเป็นเหตุว่าชาวคริสตชนยังมีชีวิตชีวาและความปรารถนาเดินทางเติบโตในความเชื่อ
ถึงปัจจุบันเราได้ร่วมในพิธีมิสซาและในเทศกาลพิเศษ (การสวดเพื่อผู้ล่วงลับ เตรียมรับเสด็จพระเยซู คริสตมาส มหาพรต และปัสกา) เราช่วยสัตบุรุษต้องรับพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อและความยินดี โดยสอนคำสอนอย่างสั้น
เรารู้สึกว่าจำเป็นต้องรู้จักชาวบ้านและสถานที่อย่างลึกซึ้งเพื่อการประกาศของเราคู่ควรกับชีวิตประจำของพวกเขาและเพื่อเป็นความหวังแห่งชีวิตใหม่
วันที่ 8 ธันวาคม ที่จะมาถึง พระสันตะปาปาฟรังซิส จะเปิดปีแห่งพระเมตตา คณะของเราอยากจะร่วมกับคริสตชนที่จังหวัดน่านและกับทุกคนในสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อเติบโตในเมตตาธรรม และในการให้อภัยกันและกัน

 

ผู้เขียนข่าว
Attilio De Battisti