Skip to content

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง “ศักดิ์ศรีมนุษย์และการประกาศข่าวดี” โดย แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์และซ.ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2015 การสัมมนาในครั้งนี้ช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งช่วยจุดประกายความคิดที่จะช่วยกันส่งเสริมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเริ่มจากตัวเราแต่ละคนก่อน โดยมีการศึกษาเอกสาร “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” ซึ่งเป็นแนวทางที่พระศาสนจักรได้มอบให้