Skip to content
37trinidad

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 21 มิถุนายน 2015

บทอ่าน โยบ 38: 1, 8-11 ; 2 คร 5: 14-17 ; มก 4: 35-41
จุดเน้น พระเยซูเจ้าจะทำให้ความกลัวของเราสงบ และนำสันติมาให้ เมื่อเรากล้าขอพระองค์เข้ามาในชีวิต

เราอาจคิดว่าเราอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์  กำลังก้าวลงไปในเรือกับพระเยซูเจ้า  เพื่อมีเวลาสงบกับพระองค์หลังจากทำงานวันนั้น  นี่เป็นเวลาอยู่คนเดียวกับพระองค์  ห่างไกลจากฝูงชน  ชาวประมงในหมู่เราย่อมรู้แน่นอนโดยไม่มีใครเตือนว่าเมื่อใดจะเกิดพายุกะทันหันในทะเลสาบ  ความกลัวพายุแรงกล้าทำให้เราไม่มั่นใจ  แต่เรารู้แน่ว่าเราอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงทำให้พายุสงบ

มี 3 องค์ประกอบในพระวรสารวันนี้ที่สอนใจเรา คือ เรือ  น้ำ  และพายุ

ประการแรก  นักบุญมาระโกชอบใช้สัญลักษณ์ เรือ  เป็นสถานที่พระเยซูเจ้าอยู่ชิดสนิทกับบรรดาศิษย์  ออกห่างจากฝูงชนที่มักอยู่ล้อมรอบพระองค์  อยู่ในเรือก็คือเพื่อนของพระเยซูเจ้า  จึงมองได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ถึงพระศาสนจักร  บรรดาศิษย์หลายคนมีชีวิตและทำงานในเรือ (คือเป็นชาวประมง) ก็เหมือนพระศาสนจักรที่มีชีวิตและงานที่มีหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าแก่โลก

ประการสอง  นักบุญมาระโกชอบใช้ทะเลสาบเย็นเนซาเร็ธ  ที่เรามองได้ทั้งเป็นเครื่องขัดขวาง หรือ เป็นเครื่องมือสำหรับการขนส่ง    ทะเลสาบเป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติระหว่างดินแดนชาวยิวและดินแดนของชนต่างชาติต่างศาสนา  เรือจึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับไปมาหาสู่ระหว่างคนสองกลุ่ม  และช่วยให้พวกเขาติดต่อสื่อสารใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น  นักบุญมาระโกกล่าวถึงการข้ามทะเลสาบ 6 ครั้ง  บางทีอาจเป็นบทสอนบรรดาศิษย์ว่า  ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าต้องเป็นคนเปิดใจว่าความรักเมตตาของพระเจ้าสำหรับทุกคนผู้ยอมรับ

องค์ประกอบที่ 3  คือ พายุ  ที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรเรื่อยมาตลอดศตวรรษ  และกระทั่งทุกวันนี้  สมัยนักบุญมาระโกมีความตึงเครียดมากระหว่างชาวยิวและคนต่างศาสนา  ไม่มีข้อสงสัยแน่นอนในใจของเราทุกคนที่นี่ในสมัยปัจจุบันว่าพระศาสนจักรยังคงอยู่ท่ามกลางมรสุม เช่น เรื่องศีลธรรมที่กระทบเราทุกคนในสังคม  บางคนตั้งตนเป็นศัตรูกับศาสนาคริสต์  และความต้องการมากของคนยากจน  สิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสสั่งทะเล  พระองค์ทรงกล่าวซ้ำวันนี้กับเรา  กำลังตรัสถึงส่วนลึกในใจเราว่า “เงียบซิ  จงสงบลงเถิด  ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม  ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ”

เมื่อพายุหลายลูกถาโถมรอบตัวเรา  จนน้ำเกือบจะเต็มเรือเล็กๆ ของเราอยู่แล้ว  เราต้องฟังเสียงของพระเยซูเจ้า  พายุในชีวิตไม่แย่เสมอไปหากเราไม่ตำหนิคนอื่น  หรือตำหนิสถานการณ์วุ่นวายที่เราไม่สามารถทำอะไรได้  มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  คำสอนที่เราได้รับวันนี้  ในภาพลักษณ์ของน้ำ  เรือ  และลมพายุ  ก็เตือนใจเราให้เรียกพระเยซูเจ้าเวลาเราตกใจกลัว  เหมือนบรรดาศิษย์ได้ทำ  พระเยซูเจ้าไม่ได้บรรทมหลับ  แต่ทรงอยู่กับเราเสมอ  และทรงรู้ว่าเรากลัวและเราต้องการอะไร  จงเรียกหาพระเยซูเจ้าและเราจะพบสันติสุข  และความสงบที่พระองค์ทรงพร้อมมอบให้

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน  2015), หน้า 246-247.