Skip to content

ระ หว่างวันที่ 15 -19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชนระดับชาติ ปี 2015 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยจุดประสงค์หลักของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชนทั้ง 10 สังฆมณฑลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มาศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง

1.“การท้าทายของเยาวชนคาทอลิกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน” โดยมีคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหารเป็นวิทยากร
2. ร่วมกัน “ศึกษาสาสน์พระสันตะปาปาฯ ถึงเยาวชนโลก ปี 2015” โดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นวิทยากร
3. ประชุมเตรียมงาน“ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 32” โดยทีมงานเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นผู้นำเสนอ
4. “เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชน” โดยสมาชิกผู้ร่วมสัมมนาเดินทางไปที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และทำกิจกรรมอบรมโดยทีมงานของมาเซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากร นอกนั้น ยังเป็นโอกาสสัมผัสชีวิตบนดอยและเยี่ยมหมู่บ้านซึ่งจะใช้เป็นสถานที่สำหรับให้เยาวชนมาสัมผัสชีวิตช่วงค่ายเยาวชนคาทอลิกระดับชาติในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ด้วย

อนึ่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2015 พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในมิสซาเปิดการสัมมนา และพระคุณเจ้าได้กล่าวต้อนรับพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรีและผู้มาสัมมนาทุกท่านด้วย การสัมมนาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย