Skip to content

มื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2015 วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว ได้จัดฉลองวัดประจำปีโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ เป็นประธาน โอกาสนี้คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า “การฉลองวัดก็เป็นการฉลองความเชื่อของเราคริสตขนนั่นเอง ที่เราเชื่อในพระเจ้า และเมื่อเราเชื่อแล้วก็ต้องแสดงออกในการดำเนินชีวิตของเรา เช่น พูดถึงความรักก็ต้องแสดงออกในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ในที่ทำงานในชุมชนที่เราอยู่ด้วยกัน โดยคุณพ่อได้ยกตัวอย่างว่าของนักปรัชญาโซกราแตสว่าก่อนที่เราจะพูดนั้นต้องคิดก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เป็นเรื่องดีหรือไม่ และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์หรือไม่ ถ้าครบองค์ประกอบสามประการนี้สามารถพูดได้

สำหรับการฉลองวัดประจำปีของเชียงดาวปีนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของปีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดให้มีฉลองวัดภายในเขตทุกหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมความเชื่อและความศรัทธาของสัตบุรุษ ปัจจุบันเขตเชียงดาวมีวัดสาขาทั้งหมด 13 วัด ประกอบด้วยเผ่าลาหู่ คะฉิ่น ลีซู ละว้า อาข่าและปกาเกอะญอ และพื้นราบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง