Skip to content

มื่อ14-15 พฤษภาคม 2015 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านขุนแปะ ได้จัดฉลองครบรอบบวช 25 ของคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งเป็นลูกวัดบ้านขุนแปะ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกับบาทหลวง 33 องค์ นักบวชและพี่น้องสัตบุรุษทั้งในหมู่บ้านและจากเขตวัดต่างๆ ที่คุณพ่อเคยทำงานมาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นเช่น คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ จากอัครสังฆมณลกรุงเทพฯ คุณพ่อเสกสม กิจมลคง จากสัฆมณฑลจันทร์บุรี มาร่วมด้วย

คืนก่อนฉลองได้มีมิสซาเพื่อเตรียมจิตใจโดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา พร้อมกับเพื่อนบาทหลวงทั้งสังฆมณฑลและเบธาราม หลังมิสซามีการแสดงบนเวทีมีศีลปินเพื่อชีวิตโดยดิปุนุ๊ สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านและผู้มาร่วมงาน คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า “วันที่ 14 เป็นวันฉลองนักบุญมัทธีอัส ซึ่งได้รับเรียกจากพระเยซูเจ้า และบทอ่านได้พูดถึงพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์จากการที่พระเยซูเจ้าพระบุตรได้ปฏิบิติภารกิจที่พระบิดาได้มอบให้จนสำเร็จบริบูรณ์ พี่น้องหมู่บ้านขุนแปะก็เช่นกันได้ทำให้พระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ก็โดยการยอมรับความเชื่อและปฏิบัติความเชื่ออย่างเข้มแข็งจนมีลูกหลานได้เข้าบวชเป็นทั้งบาทหลวงและนักบวชในคณะต่างๆ ด้วย แต่ภารกิจของเรายังไม่จบยับต้องออกไปเพื่อประกาศข่าวดีนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสอีกจำนวนมาก โดยพระเยซูเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอและตลอดไป

วันที่ 15 มิสซา 10.00 น. โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ตอนหนึ่งของบทเทศน์ พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า หมู่บ้านขุนแปะ ได้รับความเชื่อโดยการเข้ามาแพร่ธรรมของคณะเบธารามประมาณ 50 กว่าปี มีลูกวัดเป็นบาทหลวง 4 องค์ และมีซิสเตอร์ที่ไปบวชในคณะต่างๆ รวมทั้งลูกหลานที่ออกไปเป็นผู้นำชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงพระพรของพระเจ้าและความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องที่นี่ วันนี้เรายินดีกับคุณพ่อสมพงษ์ที่ครบรอบบวชเป็นสงฆ์ 25 ปี แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เพียงฉลองพ่อสมพงษ์เท่านั้น เป็นเป็นการฉลองของหมู่บ้านที่ได้รับพระพรจากพระองค์และพี้น้องก็ได้ตอบรับความเชื่อและข่าวดีโดยผ่านทางมิสชันนารีนี้

ประวัติคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2498 ที่บ้านผาดำ Leisooklov เดิมชื่อภาษาปกาเกอะญอว่า ส่านูพอ บิโข่
ประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านแม่ปอน
ประถม 4- ม.ศ. 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
พ.ศ. 2517-2518 ศึกษาที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่
พ.ศ. 2519-2521 เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านแม่ปอน
พ.ศ. 2522 ศึกษาที่ศูนย์ศาสนธรรม อำเภอสามพราน ศูนย์ซีซี
พ.ศ. 2523-2514 เป็นครูคำสอนประจำศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
พ.ศ. 2525 ตัดสินใจเข้าบ้านเณรและเตรียมตัวที่บ้านเณรกลางโคราช
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2532 ศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม
บวชเป็นบาทหลวงวันที่ 24 พฤษภาคม 2533 ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน

ประวัติการทำงานหลังบวชเป็นบาทหลวง

พ.ศ. 2533-2539 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
พ.ศ. 2540 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง (แม่แจ่ม)
พ.ศ. 2541-2545 เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น และผู้อำนวยการศูนย์คาทอลิกขุนยวม
พ.ศ. 2546-2551 เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน
พศ.. 2552 ทำงานบุกเบิกงานแพร่ธรรมกับพี่น้องชาวปกาเกอะญอที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2553 เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสเขตวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา อำเถอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง