Skip to content

คุ ณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเยาวชนเขต 4 และคณะกรรมการเยาวชนประจำเขต ได้จัดชุมนุมเยาวชนในรูปแบบการ แข่งขันกีฬา Sport Day ขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2015 ณ หมู่บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย โดยมีเยาวชนจากที่ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.วัดพระกุมารเยซู (เวียงแก่น) 2.วัดนักบุญสเตเฟน 3.วัดแม่พระบังเกิด 4.วัดคาทอลิกพระสุทธิวงศ์ 5.วัดนักบุญคามิลโล มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 300 คน และมีคุณพ่อรชต ประทุมปี คุณพ่อสะอาด ประทานสันติพงศ์ คุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ คุณพ่ออาร์มันโด เตนูสโซ่ คุณพ่อยออากิม เหวียนวันถั่น คุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้พูดแบ่งปันเกี่ยวกับโครงสร้างและขอบข่ายของงานเยาวชน เชิญชวนให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการเป็นเยาวชนคาทอลิกและเตรียมใจเยาวชนเข้าสู่การไปร่วมค่ายระดับชาติระหว่าง วันที่ 12-17 เดือนตุลาคม ปี 2015 นี้ โดยใช้พระวาจาที่ว่า “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน นอกนั้น คุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญได้แบ่งปันถึงความหมายของปีศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้พูดถึงเยาวชนด้วย

บทเทศน์ของคุณพ่อรชต ประทุมปี ตอนบทบาทหน้าที่ของเยาวชนคาทอลิก
-มีคนเตือนสติให้คิดดีกว่าคนชมแบบผิดๆ
-เยาวชนแผงฤทธิ์เพราะมีฤทธิ์ให้แผง
-ก่อนจะเล่นกีฬาเราต้องรู้จักตนเองให้ดีเสียก่อนว่าเราพร้อมแค่ไหน
-พระวาจาต้องนำชีวิต
-ช่วยเหลือพ่อแม่ เป็นลูกกตัญญู กินข้าวด้วยกัน
-บทบาทหน้าที่เยาวชนต่อการเป็นนักเรียนในโรงเรียน
-บทบาทหน้าที่เยาวชนต่อชุมชน สังคมและชาติ
-ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
-ช่วยเหลือชุมชน งานของภาครัฐ
-เยาวชนคนรุ่นใหม่มีหัวใจฝ่ายธรรม

แบ่งปันจากคุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ
– ปียูบีลีคือคลังแห่งพระพรจะถูกเบิกใช้ทุก 50 ปี ดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ ปีแห่งความเมตตา เราต้องออกไป ต้องเป็นแสงสว่าง
– เราต้องเป็นหมู่เกาะแห่งความเมตตาท่ามกลางสังคมที่ไม่มีเยื่อใยต่อกัน
– ปัจจุบันสังคมก้มหน้ามีโลกส่วนตัวของตนเอง