Skip to content
33pascuaB6

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา 10 พฤษภาคม 2015

บทอ่าน กจ 10: 25-26, 34-35, 44-48 ; 1 ยน 4: 7-10 ; ยน 15: 9-17
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 363, 434, 459, 609, 614, 737,
1823, 1824, 1970, 1972, 2074, 2347, 2615, 2745, 2815
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 13, 29, 39, 580
จุดเน้น การรักไม่ง่ายเสมอ แต่คือสิ่งที่เราถูกเรียกร้องให้ทำ

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน” ฟังดูง่ายๆ แต่ทำยากมากๆ กระนั้น คำพูดของพระเยซูเจ้าสามารถช่วยเราให้คิดจากความลำบากนี้ จะพบรากฐานของความรัก ซึ่งเราต้องเริ่มปฏิสัมพันธ์กับกันและกัน

ในบทอ่านจากกิจการอัครสาวกก็เช่นกัน ในพระศาสนจักรสมัยแรกมีบางคนขอรับศีลล้างบาปในนามของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงเผยแสดงแก่เปโตรว่า ผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และถือความเที่ยงธรรม ย่อมเป็นที่สบพระทัย ไม่ว่าเป็นชาวยิว หรือ คนต่างชาติ ต่างศาสนา

ในบทอ่านที่สอง จากจดหมายนักบุญยอห์น ฉบับแรก ความรักต้องมีการปฏิบัติ เป็นเครื่องหมายของคนที่รู้จักพระเจ้า และปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า ความรักมาจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าทรงรักเรามาก จนถึงกับประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มาไถ่กู้เรา เพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ แต่พระเจ้าทรงให้เรามีอิสระ จะยอมรับ หรือ ปฏิเสธความรักของพระองค์ก็ได้ หากเรายอมรับ เราจะรักคนอื่นตอบ ดังที่พระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงรักเราอย่างไร ใจดี เสียสละ

เพื่อรักคนอื่นอย่างใจกว้าง และเสียสละ นี่แหละเราต้องรักกันและกัน อย่างไรก็ดี การรักเช่นนี้ไม่ง่าย ต้องการความกล้า บ่อยๆ เราต้องเริ่มปฏิบัติเป็นคนแรก แม้ในสถานการณ์ที่เจ็บปวด การรักเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องที่ไม่ต้องขึ้นกับการกระทำของใคร เรารักแบบนี้ เพราะเราเลือก ตัดสินใจเอง

เราไม่มีบุญสมกับความรักและพระหรรษทานของพระเจ้า พระองค์ประทานให้เราเปล่าๆ ยิ่งเราได้รับพระพรและพระหรรษทานแห่งความรัก เราก็ยิ่งสามารถรักคนอื่นๆ รักเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา หมายความว่า เราต้องภาวนาขอพระเจ้าให้เราใส่ใจพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา เราต้องรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงเราและประทานพละกำลัง   ศีลอภัยบาปช่วยให้ใจเราอ่อนโยนขึ้น แม้เราทำบาปแต่พระเจ้าทรงให้อภัย ทรงเมตตาและยังรักเรา เราทำเช่นนี้ เราก็สามารถคิดถึงผู้อื่นที่ต้องการความเห็นใจและความเมตตาจากเราได้เช่นกัน

ให้พี่น้องพิจารณาว่าเรารักกันและกันอย่างไร เรารักผู้ที่ไม่น่ารัก ผู้ที่คิดทำร้ายเรา ผู้ที่แตกต่างจากเรา เรารักบุคคลที่เราไม่รู้จักไหม รักคนที่รักเราก็ง่าย แต่เครื่องหมายแท้ของความรักแบบที่พระเยซูเจ้าสอน คือ รักผู้ที่ไม่รักเรา ลองดูนะครับ พระเยซูเจ้าเตือนใจเราวันนี้ ใครทำได้จะพบความยินดีที่สมบูรณ์

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน 2015), หน้า 189-190.