Skip to content

ณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา  “ซิสเตอร์บ้านมารีนา” ได้มีพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต กนกพร เมอแล ที่วัดนักบุญยอห์น ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558โดยบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขมิสซังเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับมีบาทหลวง นักบวช คณะต่างๆได้มาร่วมยินดีด้วยเช่นกัน ตลอดจนบรรดา เพื่อนพี่น้องสัตบุรุษวัดพะเยา วัดพระหฤทัยเชียงใหม่ และบรรดาศิษย์เก่าบ้านมารีนามากหน้าหลายตามาร่วมชื่นชมยินดีกับซิสเตอร์ใหม่ ทำให้งานปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกในคณะน้อยๆ นี้ เต็มไปด้วยความสุข ความชื่นชมยินดีกันถ้วนหน้า ทางคณะซิสเตอร์บ้านมารีนาขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานแห่งความยินดีนี้ผ่านไปด้วยดี ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดตอบแทนความรัก น้ำใจดีให้กับทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเทอญ