Skip to content

นั กบุญ ยอแซฟ คือกรรมกรที่สุภาพถ่อมตัว แต่ว่ายิ่งใหญ่ แห่งเมืองนาซาเร็ธ

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29-30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 คุณพ่อสันติ ยอเปย ได้เชิญคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ มาเทศน์ตรีวาร 3 คืน ให้กับคริสตชนวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่
และวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่ มีบาทหลวง นักบวช สามเณร คุณครู และคริสตชนบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมยินดีด้วยอย่างคับคั่ง

ในโอกาสฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่ ครั้งนี้ คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ บุคลากรในโรงเรียนและสัตบุรุษวัดนักนักบุญ ยอแซฟกรรมการ แพร่ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฉลองวัดในครั้งนี้ ขอให้นักบุญ ยอแซฟกรรมกร ตอบแทนความรัก น้ำใจดีให้กับทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมและนำเรามุ่งไปหาพระคริสตเจ้า พระผู้ใถ่ของมนุษยชาติ พระบุตรพระเจ้าด้วยเทอญ