Skip to content

มื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง เขต ๒ (อมก๋อย นาเกียน ดินขาว ป่าฝาง ป่าตึง แม่ปอน จอมทอง ห้วยตอง) นำโดยคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล หัวหน้าเขต ๒ ได้จัดการอบรมแก่หัวหน้าคริสตชนและสภาอภิบาลวัด เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย วิถีชุมชนวัดในบริบทท้องถิ่น การแบ่งปันพระวาจา ๗ ขั้นตอน ประกาศกโยนาห์ (จิตตารมณ์ผู้นำคริสตชน) และแผนกิจกรรม นอกจากนี้มีการประชุมเลือกกรรมการเขต ๒ ในส่วนของฆราวาสด้วย ซึ่งมีทั้งหมด ๘ คน (เขตละ ๑ คน) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๙๒ คน