มื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน   2015 ตัวแทนสภาภิบาลวัด เขต 1 จำนวน 12 คน ได้มาประชุมร่วมกัน ณ บ้านพักบาดหลวงอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาภิบาลฆราวาสประจำ เขต 1 และวางแผนทำงาน รายละเอียดมี ดังนี้

1.คัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการสภาภิบาลฆราวาส เขต 1 รายชื่อมีดังนี้

1. คุณเกษม            ไชยพร                     ประธาน              อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
2. คุณลดาวรินทร์     บุญเผ่า                   รองประธาน       วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม
3.คุณวสันต์            ท่อเสถียรธรรม          เลขานุการ        วัดคาทอลิก ศูนย์โม้ง เชียงใหม่
4. คุณบรรเจิด         สิงห์คำ                    เหรัญญิก             วัดนักบุญไมเกิลการีกอยส์ เชียงดาว

2. คณะกรรมการฆราวาส เขต 1 เข้าเป็นกรรมการตัวแทนในสภาภิบาลฆราวาสสังฆมณฑล เชียงใหม่

3.ปฏิบัติกิจกรรมสนองนโยบายอภิบาลสังฆมณฑล เชียงใหม่ คือ
3.1 มุ่งปฏิบัติงานส่งเสริมให้มีสภาภิบาลวัดใหม่เพิ่มขึ้นในเขต 1
3.2 มุ่งสนับสนุนส่งเสริมเกิดผู้นำชุมชนย่อยใน เขต 1 เพิ่มขึ้น
3.3 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อการฉลองวัดในเขต 1 อย่างสง่า

4. 1 ปี มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรายงานกิจกรรมที่ร่วมกันวางนำไปปฏิบัติ

5. ผู้รับผิดชอบในการประชุมครั้งนี้ คือ
1. บาดหลวงชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์            ผู้ช่วยบิชอปฝ่าย ฯ
2. นายโกวิท           นำลาภ                  ผู้ประสานงานองค์กรฆราวาส

 ม.นายโกวิท     นำลาภ
ผู้เขียนข่าว

Recommended Posts