Skip to content

ะหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ แผนกพิธีกรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเรื่องพิธีกรรมแก่เด็กและเยาวชนจากเขตวัดต่างๆ จำนวน 77 คน โดยแบ่งเป็นสองเรื่อง คือ “ผู้ช่วยพิธีกรรม” เด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 43 คน มีคุณพ่อศศิน โหม่โพ หัวหน้าแผนกพิธีกรรมและคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว กรรมการแผนกพิธีกรรมเป็นวิทยากร และ “ผู้อ่านพระคัมภีร์” เด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 34 คน มีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา และซิสเตอร์ศรีจันทร์ เจริญศิลป์เป็นวิทยากร การอบรมมีผลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์เบื้องต้น การหาบทอ่านประจำวัน วิธีการอ่านพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ทั้งรูปแบบการอ่านและกริยาท่าทาง การรู้จักขั้นตอนการช่วยพิธีมิสซา ของถวาย วิธีการโยนกำยาน อุปกรณ์ การตกแต่งพระแท่น เป็นต้น