Skip to content

มื่อวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2558 คุณพ่อธรรมรันต์ เรือนงาม ผู้อำนวยการค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งประกอบด้วยสามเณรใหญ่หลายคณะและนักศึกษาคริสตศาสตร์ จำนวน 31 คน ได้ออกค่ายสาอาฯ ครั้งที่ 15 ที่หมู่บ้านแม่หมีใน และแม่หมีนอก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการออกค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 ณ ศูนย์คาทอลิกบ้านกล้วย โดยมี คุณพ่อบรูโน รอสซี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ พร้อมทั้งชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านก็ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อแบบคริสตชนให้กับเหล่าสามเณรใหญ่และครูคำสอนที่ออกค่ายครั้งได้อย่างน่าประทับใจ

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
ผู้เขียนข่าว