Skip to content
22ramosc

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) 29 มีนาคม 2015

บทอ่าน มก 11:1-10 หรือ ยน 12:12-16
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 443, 444, 473, 474, 585, 597, 603, 1009, 1328, 1335, 1339, 1403, 2605, 2701, 2849
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 183
จุดเน้น  พระเยซูเจ้าได้ให้แบบฉบับสูงสุดแห่งการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า

บทอ่านเกี่ยวกับมหาทรมาน เราได้ยินพระเยซูเจ้าอธิษฐานในสวนเกธเสมนี นี่เป็นช่วงวิกฤติในชีวิตของพระเยซูเจ้า เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ เราควรพิจารณา 2 เวลาสำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้า

เมื่อเริ่มปีนี้ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ทรงเริ่มพันธกิจสู่สาธารณะ พระวรสารวันนั้น กล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน โดยนักบุญยอห์น บัปติส เมื่อเสด็จขึ้นจากน้ำ ท้องฟ้าเปิดออกและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ มีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มก 1:11)

เวลาสำคัญที่สอง ในชีวิตของพระเยซูเจ้า ก็คือ การแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ (Transfiguration) เพียง 4 สัปดาห์มาแล้วในพระวรสารวันนั้นเล่าเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขา ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย พระองค์เพิ่งตัดสินใจไปกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งทรงรู้แล้วว่าบรรดาผู้นำศาสนาปรารถนาจะประหารชีวิตพระองค์ พระวรสารได้บรรยายว่า เมฆลอยมาปกคลุม มีเสียงออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด (มก9.7)

บัดนี้ ในสวนเกธเสมนี พระเยซูเจ้าอยู่ในช่วงวิกฤติในชีวิต เกธเสมนีอยู่ในหุบเขาขิดโรน เชิงเขามะกอกเทศ ในทิศทางไปกรุงเยรูซาเล็ม เดินไม่ไกลจากหุบเขาขิดโรน (ไป) เยรูซาล็ม หมายถึง ความตายแน่ๆ ทิศทางอื่นเป็นถิ่นทุรกันดารยูเดีย พระเยซูเจ้าควรหนีจากบรรดาเจ้าหน้าที่ พระองค์ทรงรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพระองค์กำลังเผชิญความตาย บัดนี้ใกล้มากแล้ว พระองค์กำลังถูกประหารชีวิต

ในช่วงเวลามืดมิด พระเยซูเจ้าได้ภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง โปรดทรงเอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิด อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” พระวรสารทุกเล่มเป็นภาพวาดของพระเยซูเจ้า เผยแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร วันนี้เราเห็นชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรเชื่อฟังพระบิดา จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี กล่าวย้ำว่า “ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟป 2:8)

การนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเราฟังพระวาจาของพระองค์ อาจไม่เข้าใจสิ่งที่พระวาจาหมายความทั้งหมด หรืออาจไม่รู้ว่าจะสำเร็จสมบูรณ์อย่างไร และกล่าว Yes (ยอมรับ) เหมือนแม่พระเชื่อฟังคำของทูตสวรรค์ การนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้าบ่อยๆ ถูกแสดงเมื่อเราไม่สามารถเห็นจุดหมาย แต่เรายังคงซื่อสัตย์

     บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2015), หน้า 130-132.