Skip to content

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ส่งเยาวชน 8 คน ไปเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรมอำเภอสามพราน จ.นครปฐม โดยพักที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (NCC) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือน มีนาคม 2558 บัดนี้ พวกเขาได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูคำสอน…เชิญฟังความรู้สึก ของพวกเขานะครับ

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

นางสาวศตนันทน์ ชมไพรวัลย์

 

สำหรับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม ทำให้ได้เรียนรู้จัก การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือชีวิตการภาวนาซึ่งเป็นการหล่อหลอมจิตใจให้ชิดสนิทและมีความเชื่อมากขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นหมู่คณะทำให้รู้จักยอมรับผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ที่ต้องพบเจอในแต่ละวันอีกด้วย และทำให้ได้ฝึกฝนตนเองในการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น

ระยะเวลาการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแสงธรรมนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักออกแรงและเอาชนะใจตนเองเพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจในบทเรียนและสิ่งที่บรรดาคณาจารย์สอน ช่วงเวลาในการเรียนทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์และเพื่อนๆในชั้นเรียน

ส่วนด้านการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาก็ยากพอสมควรแต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมีทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เรียน บรรดาอาจารย์ผู้สอนจะสอนและติดตามเราอย่างใกล้ชิดรวมถึงการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆ สอนทั้งด้านเนื้อหาวิชาและรวมถึงชีวิตจิตที่อยู่ภายในของเราอีกด้วย และที่สำคัญในความหลากหลายทั้งนักบวช และฆราวาสทำให้เรารู้จักวางตนให้เหมาะสม และในรั้วแสงธรรมแห่งนี้ฝึกฝนเราในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำในการใช้ชีวิตให้เป็นประจักษ์พยานให้กับคนอื่นดังที่ปรัชญาของแสงธรรมมีไว้ คือ แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

นางสาวศตนันทน์ ชมไพรวัลย์

นางสาวน้ำฝน โว่ยแม้

 

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรมตลอดระยะเวลา 4 ปี

ด้านการศึกษา :ด้วยบรรดาคณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม มีความพร้อมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอด อบรมสั่งสอนให้กับบรรดานักศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในเรื่องราวและเนื้อหาวิชาเรียนด้านศาสนาอย่างลึกซึ้ง

ด้านความเชื่อความศรัทธา:อาศัยการ่วมทำกิจศรัทธา การทำวัตร ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมทั้งการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ความเชื่อผ่านทางการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ช่วยให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงพระเจ้าว่า พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและอวยพรชีวิตของข้าพเจ้าเสมอ

ด้านการดำรงชีวิต: เนื่องจากนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มาจากหลายสังฆมณฑลทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และสัมผัสถึงความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ขณะเดียวกัน อาศัยการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือแบ่งปันและการอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

สิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้: ความรู้และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากตลอดระยะเวลาการได้ศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ จะนำไปใช้ในด้านการสอนคำสอน และด้านการประกาศข่าวดีของพระเจ้า โดยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิต อาศัยการนำและส่องสว่างจากพระจิตเจ้า

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ “บิดาผู้ใจดี” ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ไปศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์ความเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม วอนขอพระพรจากพระเจ้า ขอพระองค์โปรดตอบแทนในน้ำใจดีของท่าน ความเสียสละและการทุ่มเทเอาใจใส่ด้านงานคำสอน

นางสาวน้ำฝน โว่ยแม้

นายบุญทวี กันทรค้ำฟ้า

การที่ผมได้ไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม เป็นพระพรของพระเจ้าที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่มีค่า สำหรับชีวิตเลยทีเดียว เพราะผมมีความตั้งใจไว้ว่าจะทำงานในด้านพระศาสนจักร แม้จะไม่เป็นนักบวชหรือบาทหลวงก็ตาม การได้เป็นครูคำสอนทำให้ความฝันเป็นจริงอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ที่แสงธรรม ยอมรับว่าได้พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ผมก็ได้พยายามต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นด้วยความอดทน อย่างไรก็ตามความสำเร็จในวันนี้ได้ลบล้างปัญหาต่างๆ กลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับชีวิต

ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของผมและกับครอบครัวของผมด้วย จากนี้ผมจะทำหน้าที่ในการเป็นครูคำสอนให้ดีที่สุด จะทำงานด้วยความรักและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน ผมรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของพระคุณเจ้าเป็นอย่างมาก ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ คอยให้การอบรมและให้โอกาสผมตลอดมา และผมขอขอบคุณ บรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูทุกท่าน ที่ได้ให้การอบรม ให้ความช่วยเหลือตลอดการอยู่ที่นั่น และขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ ขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนในน้ำใจดีของพระคุณเจ้า บรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ขอพระพรจากพระเจ้าโปรดอวยพรท่านทั้งหลาย พร้อมหน้าที่การงาน ตลอดจนครอบครัวของท่านให้ประสบสุขด้วยเทอญ

นายบุญทวี กันทรค้ำฟ้า

นางสาวโศรดา ภาคภูมิอนันต์

 

จากชีวิตคริสตชนธรรดาคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสสัมผัสถึง ความรัก ความเมตตา และความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยผ่านทางเพื่อมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาวิชาความรู้และจิตตารมณ์ในการเป็นครูคำสอน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในการทำหน้าที่การเป็นคริสตชน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้า และเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ข้าพเจ้ามีทั้งความสุขและความทุกข์ บางครั้งรู้สึกท้อแท้ มีความกังวลและต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อข้าพเจ้าผ่านพ้นมาได้ สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันเป็นประสบการณ์ เป็นบทเรียนและทำให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งมากขึ้น ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากนั้นพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างนำทางเสมอ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเพียงแต่ไม่ตามใจเราตามที่เราต้องการ ทำให้ข้าพเจ้ากล้าเผชิญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวันมากขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอยให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ คอยแนะนำ คอยส่งเสริมและคอยให้กำลังข้าพเจ้าในการทำหน้าที่การเป็นคริสตชน ที่สำคัญข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ที่ช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้ามาตลอด จากแบบอย่างของท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานของพระในพระศาสนจักรและการเป็นคริสตชนที่ดีต่อไป

สุดท้ายนี้ วอนขอพระพรจากพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่านที่ผลักดันให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้

นางสาวโศรดา ภาคภูมิอนันต์

นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

 

…ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่หนูได้เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม ทำให้หนูไดรับประสบการณ์มากมาย พร้อมทั้งได้รับความรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า หนูเป็นคนที่เรียนไม่เก่ง ช่วงแรกๆมีความกังวลเป็นอย่างมาก ว่าหนูจะเรียนได้หรือไม่ แต่พระคุณเจ้าก็เป็นกำลังให้กับพวกเราเสมอ เกรดก็ไม่ได้วัดทุกอย่าง จึงทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้น

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้เรียน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับหนู และหนูคิดเสมอว่าเป็นพระพรของพระที่ทำให้หนูได้มีโอกาสเรียนรู้ความรักของพระ ความรู้ที่หนูได้รับไม่ใช่เพียงความรู้ในหนังสือเท่านั้น แต่หนูได้รับถึงความรักของโดยผ่านทางบุคคลรอบข้าง …ที่แสงธรรมได้สอนให้หนูเป็นคนดี มีคุณธรรม และที่สำคัญเสมอคือ ให้หนูได้สอนในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่งที่เราเชื่อ และหนูก็เชื่อเสมอว่า ความเชื่อที่ดีที่สุดคือ แบบอย่างจากตัวผู้สอนเอง หนูเชื่อแบบนั้นเสมอ

สุดท้ายนี้ หนูขอบคุณพระคุณเจ้าที่ทำให้หนูได้มีโอกาสและคอยสนับสนุนทุนการศึกษาให้ ซึ่งมูลค่าเยอะพอสมควรและที่สำคัญพระคุณเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหนูเสมอ หนูขอสัญญาว่าจะสวดภาวนาให้กับคุณพ่อทุกวันค่ะ

นางสาวญานิน กุลศุภนิมิตร

นาวสาวบุศรินทร์ ศรชัยปัญญา

 

… ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่หนูได้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม หนูได้รับความรู้ด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการเรียนการสอน ชีวิตหมูคณะ ชีวิตจิต และประสบการณ์อื่นๆอีกมากมาย

ด้านความรู้ –ได้รับความรู้ด้านวิชาการ ทั้งเรื่องพระคัมภีร์ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม และเทววิทยาบ้าง หนูมองว่าความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคำสอนเรื่องความเชื่อต้องไม่ผิดพลาด ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้อย่างถี่ถ้วน

ด้านทักษะและกระบวนการ -ได้เรียนวิชาหลักคำสอน วิชาครู วิชาการวิจัยในชั้นเรียน วิชาการพัฒนาหลักสูตร วิชาการสังเกตการณ์สอน และวิชาการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม ซึ่งเป็นการฝึกฝนเรื่อง ทักษะ กระบวนการ และเทคนิกในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาสู่นักเรียนให้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ของนักเรียน

ด้านชีวิตหมู่คณะ– การอยู่กับคนจำนวนมาก ทำให้ต้องปรับตัว ออกจากตัวเอง การมีส่วนร่วมต้องมาก่อน รู้จักการเสียสละ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ด้านชีวิตจิต – เมื่อเรียนรู้จักกับเพื่อนๆหลายๆคน ทำให้หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น การภาวนาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระ ทำให้ชัดเจนในกระแสเรียก แม้ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ก็รู้ว่าพระอยู่เคียงข้างตนเองเสมอ

นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆอีกมากมาย ซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ได้เปิดมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้น และหล่อหลอมให้ตนเองพร้อมที่จะทำงานของพระเป็นเจ้า

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ซิสเตอร์เบอร์นาด ปราณี ตรีธารา ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น ครอบครัว วิทยาลัยแสงธรรมและเพื่อนๆทุกคน

“เรียนรู้เพื่อรักและรับใช้”

นาวสาวบุศรินทร์ ศรชัยปัญญา

นางสาวปลา หม่อโป๊กู่

 

ความรู้สึกตลอดระยะ 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ที่วิยาลัยแสงธรรม รู้สึกดีใจที่ได้มาศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ เพราะที่นี่สอนให้ดิฉันรู้บทเรียนตามเนื้อหา ที่สำคัญได้เรียนรู้แบบอย่างจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ และอาจารย์

ปีแรกที่ไปเรียนดิฉันรู้สึกเกรงๆ กลัวว่าจะทำได้ไหม จะเรียนได้ไหม กลัวเรียนไม่จบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงจบปี 4 ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองทำได้ ตลอด 4 ปี รู้สึกท้อแท้บ้าง แต่ก็พยายามให้กำลังใจตนเองเสมอ รวมถึงทุกครั้งที่ท้อก็จะมีกำลังใจขึ้นมาเมื่อคิดถึงทุกๆคน ที่ทำให้ดิฉันยืนอยู่ ณ จุดนี้ได้

สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้และได้รับคือ การเป็นครูไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย และยิ่งดิฉันจะเป็นครูคำสอน ก็รู้สึกว่าการเป็นครูคำสอนก็ยิ่งยากเข้าไปอีก เพราะการเป็นครูคำสอนไม่ได้สอนเพียงเนื้อหาและทฤษฎีเท่านั้น แต่เราต้องนำสิ่งที่สอนมาปฏิบัติในชีวิตเพื่อให้เป็นแบบอย่าง รวมถึงต้องมีความเชื่อในสิ่งที่สอน เพระเราสอนเรื่องพระเจ้า การเป็นครูคำสอนที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เราต้องพยายามต่อไป

ขอขอบคุณพระคุณเจ้า บราเดอร์ยานี และทุกๆคนที่ให้โอกาสแก่ดิฉัน ให้ดิฉันมีวันนี้ ดิฉันจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวปลา หม่อโป๊กู่

นางสาวเรณู สินวรพร

 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแสงธรรม นับว่าเป็นพระพรจากพระเจ้าที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ไปศึกษา ที่วิทยาลัยแสงธรรม ได้รับประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านความเป็นอยู่ชีวิตหมูคณะ ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งนั้น วิทยาลัยแสงธรรมเป็นวิทยาลัยเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความรู้ ความสุข เพราะได้รู้จักกันทั่วถึงทุกคน มีความเป็นพี่เป็นน้อง ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีมาก

ด้านความรู้ คณะคณาจารย์ คุณพ่อ ได้ให้ความรู้ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ สำหรับข้าพเจ้าแล้วได้รับความรู้มาตามความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะพยายามที่จะไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาอย่างสุดความสามารถ

ด้านความเป็นอยู่ชีวิตหมู่คณะ เป็นชีวิตที่ดีมาก ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่าง ได้ฝึกการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ใหญ่ การอยู่ในระเบียบวินัย การใช้ชีวิตหมูคณะเหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้ามีความอบอุ่นใจมากมายค่ะ ขอบคุณกระแสเรียก ขอบคุณวันนั้นที่ทำให้มีวันนี้ ขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาส ให้กำลังใจ ดูแลข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ขอพระองค์ทรงตอบแทนน้ำใจดี อวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสุดกำลังความสามารถของข้าพเจ้าค่ะ และขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเทอญ

นางสาวเรณู สินวรพร