Skip to content

ศู นย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาครูคำสอนที่จบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 19 จำนวน  7 คนโดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาบิชอปฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบวุฒิบัตร   บาทหลวง เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ ท่ามกลางบาทหลวง นักบวช พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 300 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่15 มีนาคม  2015 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่

ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งตั้งเป็นครูคำสอนอย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ได้ให้ข้อคิดในพิธีมิสซาความตอนหนึ่งว่า “เราได้ฟังในบทอ่านแรกจากหนังสือพงศาวดารว่า พระเจ้าทรงกริ้วที่ชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระองค์ เป็นการเตือนใจเพื่อให้ชาวอิสราเอลปฎิบัติตามที่ประกาศกมาเทศน์สอน บรรดาประกาศกก็คือผู้ประกาศข่าวดี ในโลกปัจจุบันเป็นยุคที่ท้าทายชีวิตของผู้เป็นครูคำสอน ซึ่งพวกเขาต้องไว้ใจในพระเป็นเจ้า หลายๆครั้งในครอบครัว พ่อแม่ต้องแกล้งโกรธลูกบ้าง เพื่อให้ลูกรู้ตัวและสำนึกว่าตนเองทำผิด พระเจ้าก็ทรงใช้วิธีนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ให้เรามั่นใจเสมอว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาเสมอ เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับกลุ่ม ISIS ที่เบียดเบียนกลุ่มคริสตชนในซีเรีย พวกเขาได้เป็นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าด้วยชีวิต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศเปิด “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา” (A Jubilee Holy Year of Mercy) ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016 พระองค์ทรงเน้นว่า พระเจ้าทรงพระเมตตาต่อประชากรของพระองค์ทุกคน และให้เราแต่ละคนมีความรักและเมตตาต่อกันด้วยเช่นกัน แม้ว่าโลกจะประสบความยากลำบาก ให้เราช่วยกัน จูงมือเดินไปสวรรค์ เราจะไม่ไปสวรรค์คนเดียวแต่เราจะไปด้วยกัน เพราะพระเจ้าทรงเตรียมที่ไว้ในสวรรค์สำหรับเราทุกคนแล้ว” พิธีการต่างๆ จบลงด้วย พิธีการส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี หลังมิสซาได้มีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัว

อนึ่ง ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523/1980 เพื่อส่งเสริมฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี  หรือ 4 ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขาจะได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการสัมผัสชีวิตผู้แพร่ธรรม การจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน การทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย ปัจจุบัน (ค.ศ.2015)  มีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจำนวน 19 รุ่น จำนวน 272 คน

ในโอกาสนี้ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำสอนและมีนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นครูคำสอน เพื่อทำงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย