Skip to content

มื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ศรช.พระหฤทัย เชียงใหม่ (การศึกษานอกระบบ) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2557 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มามอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษานี้ จำนวนทั้งหมด 86 คน ซึ่งมาจากศูนย์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ศูนย์พระหฤทัย (บ้านนาซาแร็ธ,บ้านเบธเลเฮ็ม)
  2. บ้านเบธานี
  3. บ้านมารีนา
  4. ศูนย์ม้ง
  5. ศูนย์นอก

โอกาสนี้คุณพ่อซิสเตอร์และคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาปี 2557 ทุกคน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง