Skip to content

โป๊ปฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับมรณสักขีคริสตชน
ไอเอสและคริสตสัมพันธ์ด้วยเลือด เรากำลังฟังหรือเปล่า

ไอเอสได้เผยแพร่วีดีทัศน์เกี่ยวกับคริสตชนอียิปต์ 21 คน ถูกฆ่าในลิเบีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
โป๊ปฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เลือดของพี่น้องชายหญิงคริสตชนเป็นพยานที่ร้องตะโกน พ่อได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการประหารชีวิตคริสตชนคอปติก 21-22 คน คำพูดของพวกเขา คือ “พระเยซูเจ้า โปรดช่วยผมด้วย” พวกเขาถูกฆ่าเพียงเพราะความจริงที่พวกเขาเป็นคริสตชน พี่น้อง คำพูดของพวกเขาทำให้คิดถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเยซูเจ้า เลือดของพี่น้องชายหญิงคริสตชนของเราเป็นพยานซึ่งร้องตะโกนให้เราได้ยิน ไม่แตกต่างว่าพวกเขาเป็นคาทอลิก ออร์โธดอกซ์ คอปติก หรือโปรเตสแตนท์ พวกเขาเป็นคริสตชน เลือดของพวกเขาเป็นหนึ่งและเหมือนกัน เลือดของพวกเขาประกาศความเชื่อในพระคริสตเจ้า ขณะที่เราระลึกถึงบรรดาพี่น้องชายหญิงเหล่านี้ที่ได้สิ้นชีวิตเพียงสาเหตุที่พวกเขาเชื่อศรัทธาในพระคริสตเจ้า พ่อขอให้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวไปข้างหน้าในด้านคริสตศาสนสัมพันธ์ ซึ่งให้พลังแก่เรา คริสตศาสนสัมพันธ์ด้วยเลือด บรรดามรณสักขีเหล่านี้เป็นของคริสตชนทุกคน”

พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศเสมอว่า การหลั่งเลือดของคนหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสตเจ้า เป็นพยานสูงสุดถึงความเชื่อคริสตชน หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรยืนยันว่า

การเป็นมรณสักขี คือ การเป็นพยานยืนยันขั้นสูงสุดที่ให้กับสัจธรรมแห่งความเชื่อ เป็นพยานถึงยอมพลีชีพ มรณสักขีเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ได้มรณาและกลับเป็นขึ้นมา ซึ่งเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ อาศัยความรักเมตตา เขาเป็นพยานถึงสัจธรรมแห่งความเชื่อและข้อความเชื่อคริสตชน เขาเผชิญความตายด้วยความกล้าหาญ” (CCC 2473)

กำลังเกิดอะไรกับพี่น้องคริสตชนในตะวันออกกลาง และอาฟริกา มรณสักขีคริสตชนในมือของกลุ่มไอเอส ลัทธิจิฮัด ติดอาวุธ เราต้องไม่ประเมินค่าต่ำ มีสิ่งพัวพันที่สำคัญ

  • เราต้องตื่นตัวต่อกิจการรุนแรง และชั่วร้ายของไอเอสที่ไม่ลดลงเลย มันกำลังเพิ่มขึ้นและขยายตัว
  • เราต้องดำเนินชีวิตเตรียมพร้อม

ปัจจุบันมีกลุ่มไอเอสติดอาวุธหัวรุนแรง อัลเคดา โบโกฮารัม เรากำลังสนใจเรื่องนี้หรือไม่    แตร์ตูเลียน นักประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 2 เคยกล่าวว่า “โลหิตของบรรดามรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระศาสนจักร” เรากำลังอยู่ในยุคธรรมทูตใหม่ พระเยซูเจ้าสัญญาว่า “ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ 16:17-19) ให้เราภาวนาเพื่อพี่น้องในตะวันออกกลางและอาฟริกา อย่ากลัว จงภาวนาและเตรียมพร้อม (สังฆานุกร Keith A. Fournier, Catholic online 17/2/2012)

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
18 กุมภาพันธ์ 2015

จาก http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=58827