Skip to content
22cuaresmaB4

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 22 กุมภาพันธ์ 2015

บทอ่าน ปฐก 9: 8-15 ; 1 ปต 3: 18-22 ; มก 1: 12-15
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 333, 538, 541, 1423, 1427
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 49, 175

จุดเน้น พระเยซูเจ้าเชิญเราให้ร่วมอดอาหาร อธิษฐานภาวนา และทำบุญให้ทานในมหาพรตนี้

เทศกาลมหาพรตเป็นโอกาสหนึ่งให้เรารู้จักพระเยซูเจ้าลึกซึ้งขึ้นระหว่างมหาพรต พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ลองปฏิบัติกิจการฝึกจิตบางประการ ที่พระเยซูเจ้าเองได้ปฏิบัติเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน ในถิ่นทุรกันดารเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว คือ อดอาหาร อธิษฐานภาวนา และทำบุญให้ทาน
เมื่อกล่าวถึงการฝึกจิตอาจทำให้พี่น้องค้านในใจว่า “ทำยาก” หรือ “ฉันไม่ชอบทำ” หรือ “น่าลองดู” หรือ “ไม่ลองก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไร” ทุกเทศกาลมหาพรต เราก็พบโอกาสปฏิบัติ 3 สิ่งนี้เพื่อก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ทำไมหรือ เหตุผลคือพระศาสนจักรรู้ว่าการก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และช่วยให้เราสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเจ้าลึกซึ้งขึ้นนี้ เป็นกระบวนการทั้งชีวิต
ประการแรก ให้เราไตร่ตรองความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระเจ้า ย้อนไปในสมัยโนอาห์ ในบทอ่านแรกจากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าตรัสกับโนอาห์และบรรดาลูกๆ พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อน ด้วยการพูดกับโนอาห์ พระเจ้าได้เข้ามาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เพื่อเริ่มความสัมพันธ์พิเศษกับโนอาห์และลูกหลาน พระเจ้าสามารถเลือกชนชาติอื่นก็ได้เพื่อทำพันธสัญญา แต่พระเจ้าได้เลือกโนอาห์ ข้อความวันนี้บรรยายสาระพระสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ทำลายสิ่งสร้าง ประชาชนและสิ่งต่างๆของพระองค์อีกเลย แต่พระเจ้าจะให้เกียรติสิ่งสร้าง ประชาชนและสิ่งต่างๆ แม้เมื่อประชาชนจะไม่ดำเนินชีวิตตามพันธสัญญา พระเจ้าทรงได้มองเครื่องหมายรุ้งในท้องฟ้าแก่โนอาห์และลูกหลาน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและโนอาห์ เมื่อใดที่เราเห็นรุ้งบนท้องฟ้า พระเจ้าจะทรงระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ เมื่อเราอธิษฐานภาวนาในเทศกาลมหาพรต ขอให้รุ้งเป็นเครื่องหมายเตือนเราให้คิดถึงพันธสัญญาของเรากับพระเจ้า
พี่น้องที่รัก เราด้วย สามารถฟังคำพูดของนักบุญเปโตร ในบทอ่านที่ 2 ที่กล่าวถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้าที่นำเรากลับมาหาพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระคริสตเจ้าทรงได้สิ้นพระชนม์ฝ่ายร่างกาย พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในพระจิตเจ้า อาศัยพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เราจึงกลับมาเป็นทายาทสู่ชีวิตใหม่ในพระองค์ การก้าวเดินในมหาพรต เป็นโอกาสให้เราก้าวเดินพร้อมกับพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางความทุกข์ และอาศัยพลังของพระจิตเจ้า เราจะมีชีวิตใหม่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในพระองค์ การทำบุญให้ทาน ก็เป็นกิจเมตตา เป็นเครื่องหมายที่ช่วยเราให้กลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ในพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระจิตของพระคริสตเจ้า เราสามารถร่วมสร้างอาณาจักรพระเจ้าตลอด 40 วันในมหาพรตนี้
พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร 40 วัน สอนเราถึงความจำเป็นของการอดอาหาร พระจิตเจ้าทรงดลใจให้พระเยซูเจ้าผ่านการทดลองยากลำบากและความหิว พระองค์ตอบสนองอะไร พระเยซูเจ้าทรงเชื่อฟัง แต่ละวัน พระเยซูเจ้าได้ตอบยอมรับตามพระจิตเจ้า เป็นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่เชิญเราให้อดอาหารระหว่างมหาพรตนี้ใช่ไหม ถ้าพี่น้องเต็มใจยอมรับการท้าทายและการเชิญชวนของมหาพรต เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับพระเยซูเจ้าให้ลึกซึ้งขึ้น ด้วยการปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ในพระวรสารวันนี้ เราสามารถพึ่งพละกำลังของพระองค์ ช่วยเราให้ตอบรับการแนะนำของพระจิตเจ้าในแต่ละวันในช่วง 40 วันต่อไปนี้ และเมื่อเราหกล้ม ขอให้รุ้งนี้เตือนใจเราถึงพระสัญญาที่อยู่กับเราเสมอ และทรงรักเรา ปรารถนาให้เราหันกลับไปเดินในหนทางที่ถูกต้อง (ชอบธรรม)

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2015), หน้า 79-81.