Skip to content

คุ ณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา คณะธรรมทูตไทย ได้รับศีลบวชโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศิริมาตย์เทวี วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย มีคุณพ่อดุรงฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัด
งานในวันนี้มีบาทหลวงมาร่วม 49 องค์ นักบวช สามเณรและบรรดาพี่น้องสัตบุรุษกว่า 800 คน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับบาทหลวงใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1969
รับศีลล้างบาปที่ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร
บิดาชื่อ ยอห์น บัปติสต์ ศิริ สมเสน
มารดาชื่อ มารีอา ไสล เมาบุตรดา (เสียชีวิตแล้ว)
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นบุตรคนที่ 2
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อุดมศึกษา เทคโนโลยีศรีราชา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
และปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ.2009 – 2013
รับแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2010
โดยอาร์ชบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ณ สามเณราลัยแสงธรรม
รับแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011
โดยบิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ณ สามเณราลัยแสงธรรม
รับศีลบวชสังฆานุกร วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2014
โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
คติพจน์ “พระเยซูเจ้าเท่านั้น” (มัทธิว 17:8)

ปัจจุบันคุณพ่อไวพจน์เป็นผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็กของสังฆมณทลเชียงใหม่ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย