Skip to content

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2015 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม“วันนักบวชสากล” ณ หอประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยการประสานงานของคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มีบรรดาบาทหลวง นักบวช ชายหญิง และเยาวชนจากศูนย์ต่างๆ มาร่วมงานรวมทั้งหมด จำนวน 228 คน

กิจกรรมครั้งนี้โดย 9.00 น. แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตทุกข์สุข ของคุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา พ่อบัญชา กิจประเสริฐ เป็นพิธีกรสัมภาษณ์
10.15 น. ตัวแทน บาทหลวง ซิสเตอร์ บราเดอร์ จากคณะต่างๆ ได้แบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตจิตของนักบวชอีกด้วย
11.00 น. พิธีเสกเทียนหน้าหอประชุมและแห่ขบวนไปยังพระแท่น หลังพิธีพระคุณเจ้าได้กล่าวกับนักบวชเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการแบ่งเขตของสังฆมณฑล เชียงใหม่ และให้กำลังใจกับบรรดานักบวชทั้งชาย-หญิงที่มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับมอบของที่ระลึกสำหรับนักบวชที่ถวายตัวครบ 25 ปี จำนวน 3 คน 50 ปี จำนวน 1 คน และหลังจากนั้น บาทหลวง นักบวช และเยาวชน ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน