Skip to content

กียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
คำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่า เกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงจัดงาน “วันสานสายใยครู ครั้งที่ 12” โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย เป็นเจ้าภาพ วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2015 มีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมงานประมาณ 644 คน
งานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ด้วยการลงทะเบียน รับสูจิบัตร ของที่ระลึก ในงานมีนิทรรศการงานวิชาการตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นเวลา 10.30 น. คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด กล่าวต้อนรับประธาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนสันติวิทยา เซอร์แอนนี สนเจริญ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และวจนพิธีกรรมและกล่าวเปิดโดย บิชอปฟรังซีสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ และได้มีการมอบโล่ครูดีศรีสถาบัน รางวัลครูสอนนานและครูที่ทําคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูเป็นประจำทุกปี