Skip to content

ลังจากที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ในที่สุดได้กำหนดให้ วันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมา เป็นวันเฉลิมฉลองปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อและเปิดปีศักดิ์ พร้อมประกาศเป็นปีสำหรับบาทหลวงนักบวชด้วย โดยจัดขึ้นที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมวันเฉลิมฉลองปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมหลายงานร่วมกัน คือ เริ่มด้วยพิธีถวายพระพรแด่ในหลวงของคริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่นำถวายพระพรในนามของคริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณตามลำดับพิธีและบวชสังฆานุกรของบราเดอร์ นิรุตจ์ วงศ์แจ่ม เมื่อเสริจพิธีบวชสังฆานุกรแล้ว เป็นพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 173 คน ที่เป็นตัวแทนจากเขตวัดต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปในปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อที่สังฆมณฑลฯ ได้รณรงค์จัดให้มีการสอนคำสอนผู้ใหญ่และจัดให้มีพิธีเอฟฟาทาและโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลังตามขั้นตอน แต่เนื่องจากว่ามีจำนวนหลายร้อยจึงให้มีตัวแทนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกจากเขตวัดเพื่อเข้ารับศีลกำลังในโอกาสเปิดปีศักดิ์สิทธิ์นี้
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว เป็นพิธีคำนับพระคุณเจ้าในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และปิดด้วยพิธีประกาศเปิดปีศักดิ์สิทธิ์และพระคุณเจ้าได้มอบพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกให้แต่ละเขตวัดเพื่อนำกลับไปและจัดกิจกรรมแห่พระคัมภีร์ไปตามครอบครัวคริสตชนในแต่ละเขตวัดต่อไป