Skip to content

นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
(โรงเรียน สงเคราะห์คนหูหนวก)
สัมผัสชีวิตร่วมกับนักศึกษาศูนย์โม้งคาทอลิก เชียงใหม่

วัน ที่ 28-30 กันยายน 2014 และวันที่ 27-2 พฤศจิกายน 2014 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ ได้นำนักเรียน จำนวน 13 คน มาสัมผัสชีวิตและร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาของศูนย์โม้งฯ โดยมีการทำงานบ้าน ประกอบอาหารและจ่ายตลาดเองเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอก ร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันจริงให้กับบรรดานักเรียน