Skip to content

ไบเบิลเกม พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3
ณ ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2557

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ ในพระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3 ลำปาง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2014 ณ ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม โดยมี 7 หน่วยงานที่มาร่วม คือ
1.โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง 2.โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 3.บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง 4.วัดนักบุญเทเรซา น่าน 5.ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม 6.วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว 7.ศูนย์แม่พระแห่งประตูสวรรค์
มีเด็กที่เข้าร่วม 165 คน และรวมจำนวนผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมด 200 คน
มีการแห่พระคัมภีร์ สวดภาวนาแบบบิบลีโอดรามา ก่อนเริ่มกิจกรรม ในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมเข้าฐาน
2.ช่วงบ่าย กิจกรรมตอบคำถาม
ขอขอบคุณทุกท่านมีส่วนในการจัดงานไบเบิลเกมส์ครั้งนี้