Skip to content

เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2014 แผนกครอบครัวของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 88 เพื่อพบปะกลุ่มและฟื้นฟูชีวิตครอบครัวคริสตชนเชียงใหม่ โอกาสนี้มีคุณพ่อมีคาแอลธงชัย สุวรรณใจได้มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวครั้งนี้ จำนวน 15 คู่
ชนเผ่าปกากะญอ = 7 คู่
ชนเผ่าม้ง = 4 คู่
ชนพื้นเมือง = 4 คู่
รวม 15 คู่