เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2014 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดอบรมผู้นำเยาวชน ในหัวข้อ Bibliodrama และ ฝึกผู้นำสันทนาการ ที่ศูนย์มิสซัง มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งเป็นเยาวชนจาก 5 เขต ของสังฆมณฑล นักศึกษาจากม.แม่โจ้ และนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม จุดประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมผู้นำเยาวชนให้สามารถนำกิจกรรม ต่างๆ ในช่วงการจาริกกางเขนเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดปี 2015 นี้ โอกาสที่สังฆมณฑลเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมเยาวชนระดับชาติและเป็นปี ศักดิ์สิทธิ์ อนึ่ง ขอขอบคุณ ซ.ศรีจันทร์ เจริญศิลป์ คุณมาลี บุญจิตรวิมล ที่เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Bibliodrama และคุณยุทธชัย เงินหล้าและคุณไชยวัฒน์ ออเปะ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องสันทนาการ

Recommended Posts