Skip to content
สม

เด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศ ให้พระศาสนจักรทั่วโลกอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน  เพื่อสมัชชาบิชอปสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะเริ่มวันอาทิตย์ที่ 5 – 19 ตุลาคม หัวข้อ “การท้าทายงานอภิบาลครอบครัวในบริบทของการประกาศข่าวดี”

จึงมีบทภาวนาสำหรับสมัชชา และบทภาวนาของสัตบุรุษสำหรับมิสซา ใช้สวดระหว่างมิสซา ระหว่างทำวัตร การสวดสายประคำ ในระหว่างการประชุมสมัชชาพิเศษนี้
จึงขอเชิญชวนให้ทุกวัด ชุมชนในวัด บ้านนักบวช และพี่น้องในครอบครัว ร่วมใจภาวนาตามจุดประสงค์นี้ ขอบคุณที่ร่วมมือ

บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์สำหรับสมัชชา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ
ข้าพเจ้าทั้งหลายรำพึงถึงความรักแท้ในครอบครัวของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายหันมาหาท่านด้วยความวางใจ

ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ โปรดให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นสถานที่แห่งความรักสามัคคี และการภาวนา เป็นโรงเรียนแท้ของพระวรสาร และเป็นพระศาสนจักรเล็กๆ ระดับบ้าน

ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ โปรดอย่าให้ครอบครัวประสบความรุนแรง การปฏิเสธและการแตกแยกอีกเลย โปรดให้ทุกคนผู้ถูกทำร้าย หรือเป็นที่สะดุด ได้พบความบรรเทาใจและการเยียวยารักษา

ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ ให้สมัชชาบิชอปนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ตระหนักยิ่งขึ้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ และความสำคัญของครอบครัว
เยซู มารีย์ โยเซฟ ช่วยวิงวอนเทอญ อาแมน

 

บทภาวนาของสัตบุรุษ (ในมิสซาหรือทำวัตร เลือก 5 ข้อตามสมควร)

ประธาน   พี่น้องที่รัก เรามาชุมนุมกันในฐานะครอบครัวของพระเจ้า อาศัยความเชื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้เรายกจิตใจขึ้นหาพระบิดา  อาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าทรงค้ำจุน โปรดให้ครอบครัวของเรากลายเป็นพระศาสนจักรระดับบ้านที่แท้จริง เป็นสถานที่เราทุกคนดำรงชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้า

ให้เราภาวนาว่า :         ข้าแต่พระเจ้า โปรดอวยพรและทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์

1.สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
พระเจ้าได้เรียกพระองค์เป็นประมุขของพระศาสนจักรในความรักเมตตา โปรดสนับสนุนพระองค์ให้ทำหน้าที่บริการสร้างความสัมพันธ์สามัคคีในบรรดาบิชอปและประชากรของพระเจ้า
ให้เราภาวนา

2.สำหรับบรรดาบิชอปและผู้ร่วมประชุมในสมัชชาบิชอปสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3   ขอพระจิตเจ้าทรงส่องสว่างจิตใจของผู้ร่วมประชุม เพื่อพระศาสนจักรสามารถตอบสิ่งท้าทายที่ครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ ให้ซื่อสัตย์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
ให้เราภาวนา

3.สำหรับบรรดาผู้รับผิดชอบปกครองประเทศต่างๆ ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจให้มีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณค่าของครอบครัว ในฐานะเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม ในแผนการของพระเจ้า และสนับสนุนครอบครัวที่กำลังประสบความยากลำบาก
ให้เราภาวนา

4.สำหรับครอบครัวคริสตชน ขอพระเจ้าผู้ทรงประทับตราความสัมพันธ์ของสามีและภรรยา ทำให้ครอบครัวของเรารักการอธิษฐานภาวนา และเป็นชุมชนแห่งชีวิตและความรัก ตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ
ให้เราภาวนา

5.สำหรับสามีภรรยาที่กำลังประสบความยากลำบาก   ขอพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา ประทับอยู่กับพวกเขา โดยอาศัยความเอาใจใส่ดูแลของพระศาสนจักรแบบมารดา แสดงความเข้าใจ อดทน ให้อภัยและการคืนดีกันในการดำเนินชีวิตร่วมกัน
ให้เราภาวนา

6.สำหรับครอบครัวที่ถูกบังคับให้ละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน       เพราะเป็นคริสตชน   ขอพระเยซูเจ้าผู้เคยอพยพย้ายถิ่นพร้อมกับพระมารดามารีย์และนักบุญโยเซฟ ให้กำลังใจพวกเขา ด้วยพระหรรษทานและให้มีผู้ช่วยเหลือต้อนรับพวกเขา ด้วยความรักเมตตาฉันพี่น้อง
ให้เราภาวนา

7.สำหรับบรรดาปู่ย่า ตายาย   ขอพระเยซูเจ้าซึ่งผู้อาวุโสสิเมโอน และนางอันนาได้ต้อนรับที่พระวิหาร ทำให้พวกเขาเป็นผู้ร่วมมือที่ฉลาดกับผู้ปกครองในการถ่ายทอดความเชื่อและเลี้ยงดูบุตรหลาน             
ให้เราภาวนา

8.สำหรับเด็กๆ   ขอพระเยซูเจ้าแห่งชีวิต ผู้ได้ต้อนรับเด็กๆ และสอนว่าเด็กๆ เป็นรูปแบบสำหรับการเข้าอาณาจักรสวรรค์ ช่วยให้มีการเคารพชีวิตในครรภ์มารดา และมีโครงการดูแลเด็กๆ ตามค่านิยมคริสตชนต่อชีวิต
ให้เราภาวนา

9.สำหรับบรรดาเยาวชน   ขอพระเยซูเจ้าผู้ทำให้งานสมรสที่หมู่บ้านคานาศักดิ์สิทธิ์ ช่วยพวกเขาให้ค้นพบความศักดิ์สิทธิ์งดงาม และการละเมิดไม่ได้ของครอบครัว ในแผนการของพระเจ้า และโปรดสนับสนุนคู่หมั้นที่กำลังเตรียมแต่งงาน
ให้เราภาวนา

ประธาน           ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งงานอภิบาลครอบครัว โปรดฟังคำภาวนาเหล่านี้ โปรดส่งพระจิตส่องสว่างพระศาสนจักรที่กำลังเริ่มสมัชชาครั้งนี้ เพื่อไตร่ตรองความรักแท้ที่ฉายแสงในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ ให้พระศาสนจักรเรียนรู้เสรีภาพและความนบนอบ เพื่อตอบการท้าทายของโลกปัจจุบันด้วยความกล้าหาญและความเมตตา    ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย