Skip to content

วัน ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์แพร่ธรรมและเขตวัดแม่ลาน้อยจัดการอบรมเด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกแม่ลาน้อย จำนวน ๖๘ คน

ได้ให้ศึกษาพระวาจาและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้พระวาจาเป็นหนทางนำชีวิต ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิต เหตุการณ์ที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาคือ “คดีอุ้มบุญ” ถือเป็นปัญหาที่เยาวชนต้องระวังและป้องกันไม่ให้เกิดกับตนเอง โดยเอาพระวาจาประจำวัน “ถ้าผู้ใดต้องการจะตามเรามา เขาจะต้องยอมเสียสละหมดทุกสิ่ง แล้วแบกกางเขนตามเรา เพราะผู้ใดต้องการมีชีวิตรอดก็จะกลับเสียชีวิต แต่ผู้ที่ยอมสละชีวิตเพราะเห็นแก่เรา จะได้ชีวิตรอด” (มธ.๑๖,๒๔-๒๖) เยาวชนต้องอดทน ต่อสู้ แบกกางเขน และตามทางพระเยซูเจ้าเท่านั้น จึงจะมีชีวิตรอด ไม่ทำในสิ่งที่เป็นการลดศักดิ์ศรีและคุณค่าตนเองที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้ อย่างเช่น “การอุ้มบุญ” หรือ “รับจ้างตั้งครรภ์” เด็ดขาด

นอกจากนี้ยังได้เสริมเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้เยาวชนได้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง โดยยึดพระวาจาเป็นแนวทางในการเสพสื่อ