Skip to content

พระ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Lectio Divina ให้กับนักศึกษาของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม และกับบุคคลที่สนใจ จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2014 ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ประกอบกับพระคุณเจ้านำเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ทำให้การอบรมดำเนินไปอย่างดี และช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนารักการอ่านพระวาจามากยิ่งขึ้น