Skip to content

วา ติกัน 13 สิงหาคม ค.ศ. 2014 (CNA/EWTN News)

ผู้สังเกตการณ์ของสันตะสำนักในองค์การสหประชาชาติ ได้ขอชุมชนนานาชาติให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และกำลังทางทหารและการเมือง ช่วยปกป้องชาวคริสต์ที่ถูกเบียดเบียนโดยรัฐอิสลาม

อาร์ชบิชอปซิลวาโน โทมาซี่ กล่าว “เราหวังว่าพี่น้องชาวคริสต์และชุมชนศาสนิก จากชาวมุสลิมสายกลาง จากประชาชนผู้มีน้ำใจดีทั่วโลก จะให้ความช่วยเหลือชัดเจน ช่วยชาวคริสต์ในภาคเหนือของอิรัก แม้การปกครองทางการเมืองและแม้ทางทหารที่มีประสิทธิผล

รัฐอิสลามองค์กรมุสลิมนิกายสุหนี่ และ Levant เป็นผู้ต่อสู้ในสงครามการเมืองซีเรียและแพร่ขยายไปอิรัก ยึดเมือง Mosul ภาคเหนือและตะวันตก รวมทั้งภาคเหนือของซีเรีย

ใครที่ไม่ใช่สุหนี่ในรัฐอิสลามนี้ถูกเบียดเบียน บรรดาชาวคริสต์เป็นแสนคน Yazidis และมุสลิมนิกายชิอะห์ต้องหนีออกนอกพื้นที่

อาร์ชบิชอปโทมาซี่ กล่าวว่า “เราพบว่าต่างคนนิ่งเฉย นานาชาติไม่แสดงอะไร แก้ไขยาก เพราะความสงบเสงี่ยมแบบผิดๆ ขอกำลังทางตะวันตกช่วยปกป้องพี่น้องชาวคริสต์

เด็กๆ และคนชราไม่สบายและเสียชีวิต มีผู้อพยพ ครอบครัวต้องพรากจากกัน 70,000 คนที่เขต Kurdistan พวกเขาสูญเสียทุกสิ่ง ขณะที่พวก ISIS ก้าวหน้า ความช่วยเหลือไม่พอเพียง เราต้องการที่พัก อาหาร น้ำ ยา และปัจจัย ขาดการประสานงาน ความช่วยเหลือมีจำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสได้พยายามให้ความช่วยเหลือ สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา ขอผู้นำศาสนาช่วยดำเนินการปัญหาการรังแกชนกลุ่มน้อยนี้”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ขอให้บรรดาอัยกาตะวันออก และผู้นำศาสนาอื่นๆ ยืนยันคำอ้อนวอนนี้ เพื่อจะได้รับการตอบสนองที่ดี