Skip to content

วัน ที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์คาทอลิกเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ เขตวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม ศูนย์แพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัดเขตวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมสัมมนาประจำปีครูคำสอน โดยมีคุณพ่อเจริญ นันทการได้นำการแบ่งปันพระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่อง “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” นอกจากนั้นมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการติดตามและประเมินผลกิจกรรมแพร่ธรรมช่วง ๖ เดือนแรกของปีเรื่องวิถีชุมชนวัด การเตรียมคริสตชนสำรองให้ได้รับศีลล้างบาปจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน และค่ายคำสอนฤดูร้อน พร้อมกับวางแผนกิจกรรมร่วมกันในช่วง ๖ เดือนหลังของปีด้วย มีครูคำสอนและคุณพ่อเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทั้งสิ้น ๔๓ คน