Skip to content

วัน ที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์คาทอลิกพันธกิจแห่งรัก จอมทอง ศูนย์แพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัดเขตวัดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมสัมมนาประจำปีครูคำสอนปกาเกอะญอ โดยมีคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าคณะเบธาราม ได้นำการแบ่งปันพระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่อง “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” นอกจากนั้นมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการติดตามและประเมินผลกิจกรรมแพร่ธรรมช่วง ๖ เดือนแรกของปีเรื่องวิถีชุมชนวัด การเตรียมคริสตชนสำรองให้ได้รับศีลล้างบาปจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน และค่ายคำสอนฤดูร้อน พร้อมกับวางแผนกิจกรรมร่วมกันในช่วง ๖ เดือนหลังของปีด้วย มีครูคำสอนและคุณพ่อเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทั้งสิ้น ๓๙ คน