Skip to content

พระ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์  และคุณพ่อธงชัย  สุวรรณใจ  เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่เหาะ  จ.แม่ฮ่องสอน  ในบ่ายวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013  เพื่อเป็นประธานเสกวัดใหม่  ซึ่งเป็นวัดหลักของเขตแม่เหาะที่ได้รับการแยกเขตเมื่อไม่นานมานี้  และมาถึงวัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก  บ้านแม่เหาะ  ที่หมายเวลาประมาณ  17.30 น.

ในช่วงพลบค่ำนี้เอง  พระคุณเจ้า  วีระ  อาภรณ์รัตน์  ได้เสกบ้านของสัตบุรุษวัดนักบุญยอห์นที่อยู่ใกล้ๆ วัด  ต่อด้วยเสกบ้านพักบาทหลวง  ซึ่งมีคุณพ่อวศิน  ฌานอรุณ  เป็นเจ้าอาวาส  และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน    จากนั้นมีพิธีมิสซาตรีวารโดยคุณพ่อธนัย  สุวรรณใจ

วันที่  30 พฤศจิกายน  ได้มีพิธีเปิดและเสกวัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก  อย่างเป็นทางการ  ในเวลา  09.30 น.  เริ่มด้วยขบวนแห่ของสัตบุรุษหมู่บ้านต่างๆ ทั้งใกล้และไกลที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย  รวมทั้งสัตบุรุษจากกรุงเทพฯ หลายกลุ่ม  ต่อด้วยพิธีเสกวัดใหม่โดยบิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  และเริ่มพิธีมิสซา

งานในวันนี้นอกจากมีสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่างๆ มาร่วมกันอย่างมากมาย  ยังมีบาทหลวงจากเขตวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมหลายองค์  เป็นพิเศษคุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย  และคุณพ่อปิยะ  โรจนะมารีวงศ์  มาร่วมงานในวันนี้

วัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก  ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างหลักจากครอบครัวพงษ์วิรัชไชย  ซึ่งมาร่วมงานในวันนี้ด้วย  ครอบครัวคุณมานพ  เลาหบุตร  และครอบครัวคุณสิริพงษ์  ธัญญวงศ์  ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2013  จนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013  ดูแลการก่อสร้างโดยคุณมานพ  เลาหบุตร  และคุณณรงค์  สุขหทัยนิรันดร์

เขตงานอภิบาลและแพร่ธรรมเขตวัดนักบุญยอห์น  อัครสาวก  แม่เหาะครอบคลุมพื้นที่  4 ตำบล  4 อำเภอ  และ  2 จังหวัด  ได้แก่  ต.แม่เหาะ  อ.แม่สะเรียง, ต.ป่าโปง  อ.สบเมย  จังหวัดฮ่องสอน   ต.บ่อสลี  อ.ฮอด  และ ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่    จำนวนคริสตชน  2,225 คน  50 หมู่บ้าน  568 ครอบครัว   ล้างบาป  1,282 คน  ผู้สนใจรวมทั้งคริสตังสำรอง  948 คน   มีครูคำสอน  5 คน  วัดสาขา  15  วัด  และยังมีหลายหมู่บ้านที่ต้องการวัด

หมู่บ้านแม่เหาะ  หมู่  4  มีหย่อมบ้านบริวาร  7 หย่อมบ้าน  380 หลังคาเรือน  ประกอบด้วยชนเผ่าปกาเกอะญอ  80 เปอร์เซ็นต์  ที่เหลือ  20 เปอร์เซ็นต์เป็นคนพื้นเมือง  ชนเผ่าม้ง  และชนเผ่าละว้า

หลัง จากเสร็จภารกิจที่แม่เหาะแล้ว บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์คาทอลิกพระเมตตา สบอมแฮด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และได้พักค้างคืนที่ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างกันเพียง 3 กิโลเมตร ในเช้าวันต่อมาบิชอป วีระ ถวายมิสซาที่วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย ร่วมกับนักเรียนศูนย์พระเมตตาและศูนย์พระวิสุทธิวงศ์ และสัตบุรุษวัดแม่พระบังเกิด จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และเดินทางกลับสำนักมิสซังเชียงใหม่
ประวัติหมู่บ้านแม่เหาะ

ประ วัติการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) บิชอปลูเซียน ลากอสต์ พร้อมกับคุณพ่อเซกีน๊อต และคุณพ่อเปเด บิโด ได้เดินทางไปสำรวจเขตอำเภอแม่สะเรียง สมัยนั้นการเดินทางจากเชียงใหม่ไปวังลุง (อ.ฮอด) มีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร โดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน จากนั้นต้องเดินเท้า 4 วัน วันแรกของการเดินทาง บิชอปกับคุณพ่อและผู้ติดตามต้องค้างคืนในป่า วันที่สองได้พักอยู่ที่หมู่บ้านอมลอง อ.ฮอด หมู่บ้านนี้ภายหลังได้เป็นคริสตชนเกือบทั้งหมด วันที่สามมาถึงหมู่บ้านแม่เหาะ ในหมู่บ้านนี้ภายหลังมีคนหันมาสนใจนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ไม่น้อยกว่าสิบห้าครอบครัว ในวันที่สี่คณะผู้เดินทางได้ไปถึงแม่สะเรียง หลังจากการเดินทางสำรวจครั้งนั้น บรรดาคุณพ่อมิสชันนารีคณะเบธาราม เช่น คุณพ่อมีร์โก ตรุสนัก คุณพ่อการ์โล โรดรีเกส คุณพ่อปีแอร์ กาเซต ได้ออกเดินทางมาอภิบาลและเผยแผ่ศริสตศาสนาในเขตนี้ ในแบบเดียวกันกับคณะผู้สำรวจก่อนหน้านั้นเสมอ

ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) นายโบโล สุริยันพิศวาส (บิดาของซิสเตอร์ยาชินทา จันทนา) นาตะกว๊า ภูผาสูงส่ง (มารดาของซิสเตอร์มารีอา ยอแซฟ) นายเปลเชอ อัสดงแดนไพร และนายอุ๊โพ (ภายหลังย้ายไปอยู่ห้วยบง) ได้เข้ามานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นกลุ่มแรก หลังจากนั้นอีกประมาณ 3 ปี คือปี ค.ศ.1970 (พ.ศ. 2513) ครอบครัวนายมอโพ ถาวรพงศ์ธรรม และครอบครัวนายตือโร เฟื่องถิ่นฐาน เข้ามาเป็นคริสตชนกลุ่มที่ 2

ในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) คริสตชนมีอยู่ประมาณ 6 ครอบครัว ได้พยายามปรับพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อจะได้สร้างโรงสวด หลายที่ หลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ เพราะทางกำนันไม่อนุญาตให้สร้าง กลุ่มคริสตชนยังไม่ละความพยายาม และในที่สุดก็ได้พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดปัจจุบัน และได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงสวดด้วยไม้ไผ่ชั้นเดียว ใช่สวดภาวนาร่วมกันอยู่ประมาณ 2 ปีก็ผุพัง กลุ่มคริสตชนได้พยายามเก็บเรินรวมกันได้ประมาณ 4,000 บาท ได้ซื้อที่ดินของนายมอจู เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ (ปัจจุบันที่ดินผืนนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด) และหลังจากนั้น คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ในปัจจุบันใช้ในการปลูกข้าวไร่

ปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) คุณพ่อการ์โล โรดรีเกส ซึ่งได้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเขตแม่สะเรียง ได้รับเงินบริจาค 30,000 บาท จากสัตบุรุษผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งซึ่งมีศาสนามว่า “แคธาริน” สำหรับการสร้างวัดด้วยไม้ กลุ่มคริสตชนได้ช่วยกันเลื่อยไม้และจ้างช่างไม้ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน และได้ตั้งชื่อว่า “วัดนักบุญกาธารีนา แม่เหาะ” เป็นชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ของผู้บริจาค ทำการเสกโดย คุณพ่อการ์โล โรดรีเกส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1983 พร้อมกับฉลองคริสต์มาส

เนื่องด้วยเขตงานอภิบาลและแพร่ธรรมแม่สะเรียง ซึ่งมีคุณพ่ออันตน ธนัย สุวรรณใจ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างและไกล มีคริสตชน 103 หมู่บ้าน การอภิบาลและแพร่ธรรมจึงยากลำบากและไม่ทั่วถึง และขณะเดียวกันมีคนสนใจจะเป็นคริสตชนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยการนำของบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะมีการแบ่งเขตออกจากเขตแม่สะเรียงอีก 2 เขต คือ เขตตำบลป่าแป๋ และเขตตำบลแม่เหาะ แต่เนื่องด้วยบุคลากรยังไม่พอ จึงแบ่งเขตตำบลแม่เหาะก่อน ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) และแต่งตั้งคุณพ่อเธโอฟีลัส วศิน ฌานอรุณ เป็นเจ้าอาวาส