Skip to content

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2013 ซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล หรือที่เรียกว่า “ซิสเตอร์แม่ปอน” ได้จัดให้มีพิธีเสกและเบิดบ้านศูนย์กลางของคณะอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกับพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับบ้านศูนย์กลางของคณะซิสเตอร์แม่ปอนแห่งใหม่นี้ ตั้งชื่อว่า “บ้านมารีย์นิรมล” ตั้งอยู่ที่ดอยทอง อำเภอจอมทอง จังหวัเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านศูนย์กลางของคณะ ทั้งนี้เนื่องจากบ้านเดิมของคณะที่แม่ปอนนั้น ใช้มากว่า 50 ปีแล้วนั้น เป็นบ้านสำหรับสมาชิกคณะที่ทำงานกับวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน แต่ได้ใช้เป็นบ้านศูนย์คณะเรื่อยมา พอเมื่อสมาชิกมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และใช้สำหรับเป็นที่ให้การอบรมแก่ผู้สนใจของคณะและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยจึงต้องมีสถานที่ที่กว้างพอสมควรเพื่อรอรับกิจกรรมต่างๆ จึงได้ย้ายบ้านศูนย์กลางจากแม่ปอนมาตั้งที่บ้านดอยทอง อำเภอจอมทอง แห่งนี้ โอกาสนี้ ซิสเตอร์ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านศูนย์กลางคณะแห่งนี้ได้สำเร็จด้วยดี และเป็นพิเศษสำหรับภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและช่วยดูแลในการก่อสร้างตั้งแต่แรกจนสำเร็จ และสังฆมณฑลฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนเสมอมา ปัจจุบันซิสเตอร์แม่ปอนมีสมาชิกกว่า 50 คน เป็นชาวปกาเกอะญอทั้งหมด นอกจากทำงานตามเขตวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่แล้ว ได้ไปร่วมงานกับสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่เขตวัดบ้านตะวอ จังหวัดตากด้วย