Skip to content

พระ อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน – นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา และพระสมณทูตประจำประเทศพม่าและลาว พร้อมกับมงซินญอร์ เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้มาเยือนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม ค.ศ. 2013

เย็นวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 16.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ และได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ ในวันนี้เองได้มีงานชุมนุมครูคำสอนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงมีเหล่าครูคำสอนและผู้นำสวดประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 240 คน ร่วมต้อนรับพระสมณทูตร่วมพิธีบวชสังฆานุกรเบธาราม 5 องค์

วัน เสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 09.30 น. มีพิธีต้อนรับพระสมณทูต ณ อาสนวิหาร จากนั้นเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีแห่งความเชื่อ และพิธีบวชสังฆานุกร คณะเบธาราม 5 องค์ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีบรรดาบาทหลวงทั้งในสังฆมณฑลเชียงใหม่ และต่างสังฆมณฑลมาร่วมกันอย่างอบอุ่น

เริ่มพิธีมีขบวนบรรดาบาทหลวง บิชอป นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ของตัวแทนทั้ง 8 ชนเผ่า เผ่าละ 20 คน ถือตะเกียงและธงปีแห่งความเชื่อ แห่เข้าภายในอาสนวิหาร และร่วมกันร้องเพลงข้าพเจ้าเชื่อ จากนั้นมีพิธีบวชสังฆานุกร 5 องค์ คือ

1. สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ
สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านป่าเกี๊ยะ (เขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย) จ.เชียงราย
บิดาชื่อ นายหล่อชู มาเยอะ มารดาชื่อ นางบูยูม มาเยอะ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do your will” – “ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10: 9)

2. สังฆานุกรมาร์ติน เดอ ตูร์ ธินากร ดำรงอุษาศีล
สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ (เขตวัดแม่พระรับเกียรติรับขึ้นสวรรค์ แม่ปอน) จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายเกะโพ ดำรงอุษาศีล มารดาชื่อ นางแต๊ะ ดำรงอุษาศีล มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นบุตรคนที่ 4
คติพจน์ “Do everything to the glory of God” – “กระทำทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจ้า” (1 Corinthians 10: 31)

3. สังฆานุกรดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ
สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายเกลอะติ เกษตรสุขใจ มารดาชื่อ นางสุบุญ เกษตรสุขใจ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2
คติพจน์ “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี” (1 ธส 5: 7)

4. สังฆานุกรอัลเบิร์ต สอาด ประทานสันติพงษ์
สัตบุรุษวัดนักบุญมัทธิว บ้านป่าบงเปียง (เขตวัดนักบุญปาตริก ป่าตึง) จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายนะตาเร ประทานสันติพงษ์ มารดาชื่อ นางสอน ประทานสันติพงษ์ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord” – “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” (ฮบ 10: 7)

5. สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู
สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายวีระชัย บีทู มารดาชื่อ นางพรรณี บีทู มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do your will” – “พระเจ้าทรงกระทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก 1: 49)

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตได้กล่าวโอวาทแก่บรรดาบาทหลวง นักบวช และฆราวาส ที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

เวลา 14.30 น. พระสมณทูตพร้อมด้วยบิชอป วีระ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ และคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ อธิการเจ้าคณะแขวงเบธาราม เดินทางไปยังศูนย์เด็กชาวปกาเกอะญอ แม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบาทหลวงคณะเบธาราม ปัจจุบันคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล เจ้าอาวาส และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และซิสเตอร์คณะแม่ปอน ปัจจุบันคือซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ คุณแม่อธิการเจ้าคณะ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยเด็กๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ บรรดาสัตบุรุษ และคุณครูโรงเรียนแม่ปอน 3 คน

จากนั้นคุณพ่อสุธน ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของวัดแม่พระรับเกรียติยกขึ้นสวรรค์และศูนย์แม่ปอนเป็นภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์เซซีลีอากล่าวต้อนรับเป็นภาษาฝรั่งเศส และเด็กนักเรียน ป.6 ศูนย์แม่ปอนกล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วน่าประทับใจ และมีการแสดงของเด็กๆ เป็นกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์แม่ปอน ที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การทำนา การทอผ้า ฯลฯ จากนั้นพระสมณทูตและพระคุณเจ้า วีระ กล่าวให้โอวาท และคุณพ่อติดคำ กล่าวขอบคุณ ต่อด้วยถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน และเดินทางกลับ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 08.15 น. พระสมณทูตพร้อมด้วยพระคุณเจ้า วีระ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ซึ่งเป็นผู้ขับรถพาไปเยี่ยมวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จากบ้านมิตราทร และสัตบุรุษ เข้าแถวต้อนรับ เวลา 10.00 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน ณ วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ โดยบิชอป วีระ เป็นประธาน

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตให้ข้อคิดกับสัตบุรุษและรับประทานอาหารเที่ยง ณ หอประชุม โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พร้อมชมการแสดง 10 รายการจากเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ที่ดูแลเด็กถึง 350 คน และเด็กจากบ้านมิตราทร ซึ่งเป็นศูนย์เลี้ยงดูเด็กจากพ่อแม่ติดเชื้อเอช ไอวี ภายใต้การดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีแมร์ ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย และคณะเซอร์ผู้ให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเชียงดาว ไปสนามบินเชียงใหม่ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลา 16.10 น. โดยสวัสดิภาพ

การเยือนของพระสมณทูต พอล ชาง อิน – นัม และมงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ทำให้บรรดาบาทหลวง นักบวช และสัตบุรุษ ได้รู้จักท่านมากขึ้นในความเรียบง่าย พร้อมรอยยิ้มตลอดเวลา อีกทั้งยังได้ใกล้ชิดท่านผู้เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่นำคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปามาสู่ชาวสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำมาซึ่งความปีติยินดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง