Skip to content
คริสตชนปกาเกอะญอบ้านห้วยตองก๊อ จัดงานขอบพระคุณองค์พระเจ้า เนื่องวันข้าวสากล 16 ธันวาคม 2013

เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2013 ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ศูนย์สังคมพัฒนา เขตวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย และคริสตชนบ้านห้วยตองก๊อ ม.4 ต. สันติคีรี อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดงาน “16 ธันวา วันข้าวสากล คริสตชนร่วมใจขอบคุณองค์พระเจ้า” โดยมีคุณพ่อศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม ปลัดเจ้าอาวาสเขตวัดนักบุญเปโตร ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ

เป็นพิธีกรรมประยุกต์เข้าสู่วัฒนธรรม ระหว่างพิธีกรรมดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอกับพิธีกรรมคริสต์ศาสนา ความหมายของพิธีกรรม คือเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ทรงบันดาลข้าวและพืชผักต่างๆในไร่นาให้เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา และเวลานี้ได้ให้ผลผลิตแก่เจ้าของไร่นาอย่างเพียงพอต่อการเลี้ยงชีวิตตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงแล้ว พร้อมกับเป็นโอกาสที่คริสตชนได้นำสิ่งที่องค์พระเจ้าทรงประทานให้นี้ถวายกลับคืนแด่พระองค์ ขณะเดียวกันขอฝากชีวิตความเป็นอยู่ ไร่นา และการทำมาหากินไว้ในความ ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และโปรดอำนวยพระพรให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีใหม่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา