Skip to content
โลโก้
p

งาน วันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2014 ณ สังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยหัวข้อหลักของงานคือ “เยาวชนเอเชีย! จงตื่นเถิด! ความรุ่งโรจน์ของมรณสักขีกำลังทอแสงมายังเธอ !” ภายใต้บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บทที่ 6 ข้อ 8 “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสต์เจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8)  ในโอกาสนี้ บรรดาเยาวชนจะได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งจะเสด็จมาร่วมงานนี้พร้อมกับเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งบุญราศีPaul Yun Ji-Chung และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลีจำนวน 123 องค์ ด้วย

พระศาสนจักรในประเทศเกาหลีใต้มีความเข้มแข็งมั่นคงและเติบโตขึ้นจากการเสียสละเลือดเนื้อของบรรดามรณสักขีในรัชสมัยโชซอน ระหว่างปี ค.ศ. 1839– 1866 เกิดการเบียดเบียนอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติการณ์ มีฆราวาสหลายหมื่นถูกทรมานและประหารชีวิตในช่วงดังกล่าวนั้น ชาวเกาหลีใต้จึงมีศรัทธาต่อ มรณสักขีเป็นอย่างมาก การเป็นประจักษ์พยานความเชื่อในพระเป็นเจ้าของท่านเหล่านั้น ทำให้ชาวเกาหลีมีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าอย่างมั่นคง และสืบสานมาถึงปัจจุบัน จำนวนคาทอลิกในประเทศเกาหลีใต้มีจำนวนถึงห้าล้านสามแสนกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของประชากรทั้งประเทศ

การที่เยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 นี้ จึงนับเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินชีวิตคริสตชนระหว่างเยาวชนด้วยกัน ได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับมรณสักขีตามสักการสถานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนไทยตื่นตัว มีความกระตือรือร้นที่จะนำความร้อนรนและประสบการณ์ที่ได้รับนั้น กลับไปขยายผลอย่างต่อเนื่องในประเทศ สังฆมณฑล วัด และกลุ่มของตนเอง

 

โลโก้ประจำงานวันเยาวชนเอเซียครั้งที่ 6

กางเขนแห่งมรณสักขี : เป็นสัญลักษณ์ของกางเขนที่พระเยซูคริสต์ทรงหลั่งเลือดเพื่อชาวเรา
หยดน้ำ : เป็นสัญลักษณ์ของเลือดและน้ำที่ไหลมาจากสีข้างของพระเยซูบนไม้กางเขน และหมายถึงเลือด และเหงื่อของมรณสักขีชาวเกาหลี  ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของธงประจำชาติอีกด้วย
ตัวอักษร Y และ หยดน้ำ : เป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนชาวเอเชีย ชาย – หญิง ที่ได้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณของมรณสักขี
ตัวอักษร อัลฟา และ โอเมก้า : อัลฟา เป็นสัญลักษณ์ ของจุดเริ่มต้น (การเกิดใหม่และความหวังใหม่) โอเมก้า คือจุดสิ้นสุด  AYD หมายถึงตัวอักษรย่อของวันเยาวชนเอเชีย

 

จุดประสงค์ประจำวันในช่วงวันเยาวชนเอเชีย

วันแรกวันพุธที่ 13 สิงหาคม“Come and See”
วันที่สองวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม “To search for the roots of our faith”
วันที่สามวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม “To knock so that our closed hearts may be opened”
วันที่สี่วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม “To walk together with Jesus and the martyrs”
วันที่ห้าวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม “To go to the whole world and announce the Gospel”

 

เยาวชนเชียงใหม่ตะลุยเกาหลี

โอกาสอันสำคัญนี้ สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มเยาวชนซึ่งจะไปสัมผัสชีวิตและร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเซีย (วันที่ 10-20 สิงหาคม 2014) จำนวน 3 คน คือ
1.1 นายสิริ เจริญธรรม สังกัดแผนกเยาวชน
1.2 นางสาวกานต์ปราญชลี บงกชชลาลัย เขตวัดแม่โถ
1.3 นางสาวปาลิตา พลอยคีรี เขตวัดฝาง
นอกนั้นยังมีตัวแทนเยาวชนจากสังฆมณฑลอื่นๆ ที่ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มแรกนี้รวมจำนวน 52 คน

2. กลุ่มเยาวชนจำนวน 12 คน โดยการนำของคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งไปร่วมงานเยาวชนเอเซียและร่วมในพิธีการแต่งตั้งบุญราศีใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ (วันที่ 14-20 สิงหาคม 2014)

ความคาดหวังของตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ในการร่วมงานวันเยาวชนเอเซียครั้งที่ 6

 1. นายสิริ เจริญธรรม แผนกเยาวชนเชียงใหม่

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเดินทางที่มีคุณค่าและความหมาย… การเดินทางไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 นี้ เป็นการเดินทางที่มีคุณค่ามากๆ ในการค้นหารากเหง้าความเชื่อของคริสตชนในเอเชีย ในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะรากเหง้าความเชื่อของตนเอง พวกเราก็ได้เตรียมตัวมาแล้วหลายเดือนเพื่องานนี้ เพื่อพบกับพระสันตะปาปาฟรังซิสบิดาผู้ใจดีของคริสตชนทุกคน โดยเฉพาะบทเทศน์ บทสอนเตือนใจให้กับเยาวชน และเตรียมพบกับเพื่อนๆเยาวชนทั่วเอเซียผู้มีความเชื่อเดียวกันในองค์พระคริสต์ และร่วมชีวิตด้วยกันตลอดสิบกว่าวันในการเดินตามรอยมรณสักขีในประเทศเกาหลีเพื่อค้นพบตัวเองพร้อมเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยเช่นกัน (แชะลา)

 1. นางสาวปาลิตา พลอยคีรี เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อัน ยอง ฮาเซโย! ก่อนอื่นหมดต้องขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับชีวิตและวันเวลาที่ดี ๆ ที่ดิฉันได้รับโดยผ่านทางผู้ใหญ่ที่ใจดีโดยเฉพาะ พระคุณเจ้าฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  คุณพ่อเอกสิทธิ์และคุณพ่อเจ้าอาวาส ที่ให้ดิฉันได้มีโอกาสไปพบปะพี่น้องเยาวชนเอเชียในครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนคนไทยและของสังฆมณฑลเชียงใหม่ดิฉันมีความตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแบ่งปันประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์แห่งความรักและความเชื่อที่ได้รับจากพระเป็นเจ้าและพร้อมที่จะกลับมาเสริมสร้างพระศาสนจักรให้กับบรรดาเยาวชนได้มีพลังในการสรรเสริญพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางกิจกรรมที่สังฆมณฑลหรือทางวัดได้จัดขึ้น ขอให้เยาวชนไทยทุกคนพร้อมเสมอในการเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจ้า ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ (โคมับซึมนีดา)

 1. นางสาวกานต์ปราญชลี บงกชชลาลัย เขตวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ดิฉันจะไปร่วมงานเยาวชนเอเชียในครั้งนี้ในฐานะตัวแทนครูคำสอน    สิ่งที่คาดหวังไว้ คือ การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีของเกาหลีและเพื่อนบ้านในเอเชีย และระลึกถึงความเชื่อที่ตัวเองเชื่อถือ นั่นก็คือความเชื่อคาทอลิก เพราะได้ยินว่าความเชื่อยุคแรกของประเทศเกาหลีนั้นมาจากสัตบุรุษคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นบาทหลวงหรือนักบวชใดๆที่ได้เผยแพร่ความเชื่อสู่ทุกคนในเกาหลี แต่เขาก็สามารถเผยแพร่ความเชื่อนั้นสู่ทุกคนได้ จนมีสัตบุรษที่เชื่อในพระเจ้ามากถึงทุกวันนี้ ทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และยิ่งใหญ่มากและเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับดิฉันที่จะนำแบบอย่างของเขาในการประกาศพระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าให้กับทุกคน และได้ประสบการณ์ต่างๆในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆต่างชนชาติ แล้วประสบการณ์ที่ได้มานั้นดิฉันจะนำกลับมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ของตัวเอง เพื่อเยาวชนหรือทุกคนหยั่งรากลึกถึงความเชื่อคาทอลิกมากขึ้นค่ะ

ส่งตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ร่วมงาน Asian Youth Day 2014
ส่งตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ร่วมงาน Asian Youth Day 2014
ส่งตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ร่วมงาน Asian Youth Day 2014
ส่งตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ร่วมงาน Asian Youth Day 2014

กำหนดการเดินทางเสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส

โอกาสชุมนุมเยาวชนเอเซีย 13-18 สิงหาคม 2014

 

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014

16.00 น. เดินทางจากสนามบิน Fiumicino มุ่งสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014

10.30 น. เดินทางถึงกรุงโซล
12.00 น. มิสซาส่วนพระองค์ที่สถานฑูตวาติกันประจำกรุงโซล
15.45 น. พิธีการต้อนรับที่สวน “Blue House” และการพบกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้
16.45 น. พบปะกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ห้อง Chungmu จากนั้น พระสันตปาปากล่าวสุนทรพจน์ปราศัย
17.30 น. พบปะกับบิชอปของประเทศเกาหลีที่สำนักสภาบิชอปของเกาหลีใต้ พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ปราศัย

 

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014

08:45 น. เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปที่เมือง Daejeon
10.30 น. มิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ที่สนามกีฬา World Cup Stadium di Daejeon
เทศน์และนำบทภาวนาฑูตสวรรค์ถือสาร และกล่าวปราศัย
13.30 น. อาหารกลางวันพร้อมกับเยาวชนที่บ้านเณรใหญ่เมือง Daejeon
16.30 น. เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปที่สักการสถาน Solmoe
17.30 น. พบปะเยาวชนเอเซียที่สักการสถาน Solmoe และพระสันตปาปากล่าวปราศัย
19:15 น. เสด็จกลับกรุงโซล โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

 

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014

08:55 น. เสด็จเยือนสักการสถานแห่งมรณสักขี Seo So mun
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณแต่งตั้งบุญราศี Paul Yun Ji-Chung และเพื่อนมรณสักขี 123 องค์
ที่ประตู Gwanghwamun กรุงโซลและบทเทศน์โดยพระสันตปาปา
15.30 น. เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปที่ Kkottongnae
16.30 น. เสด็จเยี่ยมผู้พิการที่ “บ้านแห่งความหวัง” Kkottongnae
17.15 น. พบกับสมาชิกนักบวชของเกาหลีใต้ที่ศูนย์ฝึก “School of Love” และฟังคำปราศัยของพระสันตปาปา
18.30 น. พบปะกับบรรดาผู้นำ ฆราวาส ที่ศูนย์ฝึกจิตใจ Kkottongnae และฟังคำปราศัยของพระสันตปาปา
19:00 น. เสด็จกลับกรุงโซล โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

 

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014

10.00 น. เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปที่ Haemi
11.00 น. พบปะกับบิชอปของทวีปเอเซีย ที่สักการสถาน Haemi และฟังคำปราศัยของพระสันตปาปา
13.00 น. อาหารกลางวันพร้อมกับบรรดาบิชอปของทวีปเอเซียที่ห้องอาหารของ สักการสถาน Haemi
16.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณปิดวันเยาวชนเอเซียครั้งที่ 6 ที่ ประสาท Haemi และฟังคำเทศน์ของพระสันตปาปา
19.00 น. เสด็จกลับกรุงโซล โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

 

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014

09.00 น. พบปะผู้นำคณะนักบวชต่างๆ ที่สำนักอาร์ชบิชอปเก่าประจำกรุงโซล
09:45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อสันติภาพและการคืนดี ที่อาสนวิหาร Myeong-dong และฟังบทเทศน์พระสันตปาปา
12:45 น. พิธีการอำลา ส่งเสด็จกลับ
13:00 น. ออกเดินทางจากโซล มางสู่สนามบิน Roma Ciampino
17:45 น. เดินทางถึงสนามบิน Roma Ciampino

สรุปสถิตินักบุญและบุญราศีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

China – 120 Saints
Vietnam 117 Saints
Japan 26 Saints and 388 Blesseds
Korea – 103 Saints and 124 Blesseds
Laos – soon to be 17 Blesseds
Thailand – 8 Blesseds
Oceania – 1 Saints and 5 Blesseds
Philippines – 2 Saints
Myanmar – 2 Blesseds

103MartyrsdeCorée

รายชื่อบุญราศีใหม่ชาวเกาหลี จำนวน 124 คน

 • Paul Yun Ji Chung
 • Jacob Gwon Sangyeon
 • Peter Won Sijang
 • Paul Yun Yuil
 • Matthew Choe Ingil
 • Sabas Jihwang
 • Paul Yi Dogi
 • Francis Bang
 • Lawrence Pak Chwideuk
 • Jacob Won Sibo
 • Peter Jeong Sanpil
 • Francis Bae Gwangyeom
 • Martin In Eonmin
 • Francis Yi Bohyeon
 • Peter Jo Yongsam
 • Barbara Simagi
 • Johannes Choe Changhyeon
 • Augustine Jeong Yakjong
 • Francis Xavier Hong Gyoman
 • Thomas Choe Pilgong
 • Luke Hong Nakmin
 • Marcellinus Choe Changju
 • Martin Yi Jungbae
 • Johannes Won Gyeongdo
 • Jacob Yun Yuo
 • Barnabas Kim Ju
 • Peter Choe Pilje
 • Lucia Yun Unhye
 • Candida Jeong Bokhye
 • Thaddeus Jeong Inhyeok
 • Carol Jeong Cheolsang
 • Jacob Chu Munmo
 • Paul Yi Gukseung
 • Columba Gang Wansuk
 • Susanna Gang Gyeongbok
 • Matthew Kim Hyeonu
 • Bibiana Mun Yeongin
 • Juliana Kim Yeoni
 • Anthony Yi Hyeon
 • Ignatius Choe Incheol
 • Agatha Han Sinae
 • Barbara Jeong Sunmae
 • Agatha Yun Jeomhye
 • Andrew Kim Gwangok
 • Peter Kim Jeongduk
 • Stanislaus Han Jeongheum
 • Matthew Choe Yeogyeom
 • Andrew Gim Jonggyo
 • Philip Hong Pilju
 • Augustine Yu Hanggeom
 • Francis Yun Jiheon
 • Johannes Yu Jungcheol
 • Johannes Yu Munseok
 • Paul Hyeon Gyeheum
 • Francis Kim Sajip
 • Gervasius Son Gyeongyun
 • Carol Yi Gyeongdo
 • Simon Kim Gyewan
 • Barnabas Jeong Gwangsu
 • Anthony Hong Ikman
 • Thomas Han Deokun
 • Simon Hwang Ilgwang
 • Leo Hong In
 • Sebastian Kwon Sangmun
 • Lutgrada Yi Suni
 • Matthew Yu Jungseong
 • Pius Kim Jinhu
 • Agatha Magdalena Kim Yundeok
 • Alexis Kim Siu
 • Francis Choe Bonghan
 • Simon Kim Gangi
 • Andrew Seo Seokbong
 • Francis Kim Huiseong
 • Barbara Ku Seongyeol
 • Anna Yi Simi
 • Peter Ko Seongdae
 • Joseph Ko Seongun
 • Andrew Kim Jonghan
 • Jacob Kim Hwachun
 • Peter Jo Suk
 • Teresa Kwon
 • Paul Yi Gyeongeon
 • Paul Pak Gyeonghwa
 • Ambrose Kim Sebak
 • Richard An Gunsim
 • Andrew Yi Jaehaeng
 • Andrew Pak Saui
 • Andrew Kim Sageon
 • Job Yi Ileon
 • Peter Sin Taebo
 • Peter Yi Taegwon
 • Paul Jeong Taebong
 • Peter Gim Daegwon
 • Johannes Cho Haesong
 • Anastasia Kim Joi
 • Barbara Kim Joi
 • Anastasia Yi Bonggeum
 • Brigida Choe
 • Protasius Hong Jaeyeong
 • Barbara Choe Joi
 • Magdalena Yi Joi
 • Jacob Oh Jongrye
 • Maria Yi Seongrye
 • Thomas Jang
 • Thaddeus Ku Hanseon
 • Paul Oh Banji
 • Mark Sin Seokbok
 • Stephan Kim Wonjung
 • Benedict Song
 • Peter Song
 • Anna Yi
 • Felix Peter Kim Giryang
 • Matthias Pak Sanggeun
 • Anthony Jeong Chanmun
 • Johannes Yi Jeongsik
 • Martin Yang Jaehyeon
 • Peter Yi Yangdeung
 • Luke Kim Jongryun
 • Jacob Heo Inbaek
 • Francis Pak
 • Margarita Oh
 • Victor Pak Daesik
 • Peter Joseph Yun Bongmun