Skip to content

เมื่อ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2013 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการครูคำสอน และคุณพ่อเจ้าอาวาสเขตวัดต่างๆ จัดงานชุมนุมครูคำสอน เนื่องโอกาสปีแห่งความเชื่อตามประกาศพระศาสนจักรสากลและปีแห่งผู้ประกาศข่าวดีตามประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่

มีครูคำสอน อาสาสมัครครูคำสอน หัวหน้าคริสตชน ผู้นำสวด คุณพ่อและซิสเตอร์เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 312 คน โอกาสนี้บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระสันตะปาปาพูดกับครูคำสอน” และคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธรเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิถีชุมชนวัด” ส่วนกิจกรรมของครูคำสอน มีการจัดทำ “นิทรรศการกิจกรรมของเขตวัด การแสดงเรื่องความเชื่อ การสวดสายประคำร่วมกัน และการสวดภาวนาแบบเทเซ่” บรรยากาศเต็มไปด้วยความความรัก ความอบอุ่น และความศรัทธา ซึ่งได้ช่วยให้ครูคำสอนมีความเชื่อและมีแรงบันดาลใจในการประกาศข่าวดีมากยิ่งขึ้น

โอกาสเดียวกันนี้ ครูคำสอนได้รับเกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านสมทูตประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พอล จาง อิน-นัม ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งท่านได้มาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้ง พร้อมกับร่วมงานบวชสังฆนุกรคณะสงฆ์เบธารามจำนวน 5 องค์ด้วย