Skip to content
Pope-francis-speaks

วัน อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อนำภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวแล้ว ได้ตรัสขอให้ทุกคนร่วมใจภาวนาเพื่อสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ตรัสว่า “พ่อขอทุกคนให้อธิษฐานภาวนาต่อไปอย่างจริงจัง เพื่อสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดังเหตุการณ์ที่เราได้รับรายงานข่าว พ่อยังจำการพบปะเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน กับพระอัยกาบาร์โธโลมิว ประธานาธิบดีซีมอน เปเรส และประธานาธิบดีอัมบาส เพื่อให้สันติภาพเอาชนะความเกลียดชังและความรุนแรง

บางคนอาจคิดว่าการพบปะครั้งนี้ไร้ผล เปล่าเลย คำภาวนาช่วยเราไม่ให้แพ้ความชั่วร้าย ไม่ปล่อยตัวใช้ความรุนแรง และยอมให้ความเกลียดชังมานำการเสวนาและการคืนดีขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำการเมืองท้องถิ่นและผู้นำระดับชาติ ช่วยให้เกิดสันติภาพ เพื่อความดีของทุกฝ่ายขอพระเจ้าช่วยเรา ขอพระองค์ประทานสันติภาพให้เรา

ทรงสอนสันติภาพแก่เรา นำเราไปสู่สันติภาพ…ขอทรงช่วยเราให้ตั้งใจฟังเสียงร้องของประชาชน ที่ขอให้อาวุธถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพเปลี่ยนความกลัว ให้เป็นความไว้วางใจและความตึงเครียด เป็นการให้อภัย อาเมน”

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
31 กรกฎาคม 2014