Skip to content

ระหว่าง สัมมนาบาทหลวง 6 สังฆมณทฑล ระหว่าง 14-17 กรกฎาคม พ่อมีสัมมนาบิชอป เรื่อง ภาวะผู้นำใหม่ในสังคมปัจจุบัน 14-18 กรกฎาคม 2014 ที่สำนักงาน FABC Documentation ตึกธนาคารในบริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพ มีบิชอป  9  องค์ จากศรีลังกา (3) ฟิลิปปินส์ (3) อินเดีย (1) เวียตนาม (1) ไทย (1) เป็นสัมมนาและปฏิบัติการที่ดีช่วยให้บิชอปต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ดี เพื่อประโยชน์ในการอภิบาลสัตบุรุษ

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน