Skip to content

เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม และโปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนจำนวน 18 คน โดยมีบาทหลวง นักบวช และสัตบุรษมาร่วมงานประมาณ 400 คน อนึ่ง ในโอกาสฉลองวัดครั้งนี้ สัตบุรุษของวัดแม่ริมยังได้แสดงความยินดีกับบาทหลวงและสังฆานุกรใหม่ที่ได้รับศีลบรรพชาเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

ก่อนพิธีมิสซาทางวัดได้จัดพิธีการแสดงความยินดีกับท่านพระครูปัญญาวิเชียร ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ริม ซึ่งมีพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน ขอนตาลและภิกษุ สามเณรของวัดดังกล่าวมาร่วมในพิธีด้วย พระครูปัญญาวิเชียรเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนของสังฆมณฑลแต่ได้ปิดกิจการ และเปลี่ยนเป็นศูนย์คำสอนแม่ริมในปัจจุบัน ท่านพระครูได้กล่าวปราศรัยความตอนหนึ่งว่า

“ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้ และท่านก็รู้สึกกตัญญูรู้คุณเสมอต่อบาทหลวงและครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนท่านมา คนที่มีความกตัญญูจะเจริญก้าวหน้าแน่นอน เวลาเดียวกันท่านก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมฉลองวัดและจะพยายามหาโอกาสมาฉลองทุกปี”