Skip to content

เมื่อ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นายยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ไปอบรมและจัดกิจกรรมให้กับน้องเยาวชน ที่ศูนย์แม่ปอนโดยใช้หัวข้อการอบรม เรื่อง “ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ (พระพรแห่งการดำเนินชีวิตคริสตชนในสังคมดิจิตอล)”

ปัจจุบันมีเยาวชนในระดับประถมศึกษาชั้นป.1-ป.6 จำนวนทั้งหมด 174 คนและนักเรียนภาคเรียนพิเศษเรียนภาษาปกาเกอะญอ คำสอนและวิชาอื่นๆจำนวน 32 คนซึ่งมีคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล(SCJ) เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอนได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ต้องขอขอบคุณคุณพ่อ คณะซิสเตอร์ ครูคำสอน บราเดอร์และน้องๆ ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย