Skip to content

เมื่อ วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำโดยนายยุทธชัย เงินหล้า นายไชยวัฒน์ ออเปะและบราเดอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ เดินทางไปเยี่ยมและอบรมเยาวชน ณ ศูนย์คาทอลิกแม่พระประตูสวรรค์ เขตวัดแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีเยาวชนทั้งสิ้น 47 คน พี่เลี้ยง 4 คน ทุกคนเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ

หัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ “เยาวชนกับจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด” โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ก่อนเริ่มกิจกรรมแต่ละช่วงจะมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา

ใน ภาค เช้า เริ่มด้วยกิจกรรมที่1 คือ พระวาจาประจำชีวิต จุดประสงค์ก็เพื่อให้เยาวชนรู้จักเปิดอ่านพระคัมภีร์และนำพระวาจาที่ประทับใจมาไตร่ตรองและนำไปดำเนินในชีวิต
กิจกรรมที่2 บทบาทหน้าที่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนมากขึ้นรู้ว่าตนเองอยู่ในสถานะอะไรและกำลังทำอะไร

ภาคบ่าย กิจกรรมที่ 3 เพราะเราเป็นเพื่อนกัน กิจกรรมนี้ได้นำเอาทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยให้คำจำกัดความว่า เพื่อนคือกระจกปานหนึ่งของเรา กิจกรรมนี้เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักตนเองมากขึ้น รู้จักและยอมรับตนเอง ทั้ง ข้อดี และข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง

หลังจบกิจกรรมทั้งหมด พวกเราร่วมเล่นฟุตบอลด้วยกันอย่างสนุกสนาน เยาวชนทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีมาก เรียกได้ว่าได้รับทั้งความสนุกสนานและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน